Piątkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy LPP uchwaliło emisję obligacji o wartości do 500 mln zł oraz euroobligacji o wartości do 500 mln euro. W pierwszej kolejności zmieniło zapisy w statucie, gdzie wprowadzono m.in. zapisy dot. wspólnej kadencji zarządu i rady nadzorczej oraz uprawnień i obowiązków tych organów.

Zmieniono m.in. listę czynności zarządu, na które potrzebna jest zgoda rady nadzorczej. Jest ona obecnie krótsza. Weryfikacji przez radę nadzorczą nie będą podlegać już nabywanie nieruchomości i prawa wieczystego do nieruchomości, czy nabywanie akcji i udziałów. Dodano natomiast wymóg, aby zarząd uzyskiwał zgodę na emisję obligacji, innych niż zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.

W statucie pojawił się również cel spółki: ma nim być realizacja wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.

Choć NWZ podjęło wszystkie uchwały proponowane przez spółkę, to jednak inwestorzy nie byli jednomyślni.

Za uchwałą o zmianach w statucie oddano ponad 2,56 mln głosów, a przeciwko 108,9 tys. Wstrzymali się posiadacze akcji dających 139 tys. głosów.

Emisję za 0,5 mld zł poparli posiadacze walorów dających ponownie nieco ponad 2,56 mln głosów, a przeciwko padło ich prawie 246 tys.

Emisję euroobligacji przegłosowano przy identycznym rozkładzie głosów jak dłużnych papierów złotowych.

W komunikatach LPP nie ma informacji, czy ktoś zgłosił sprzeciw do protokołu. Można zauważyć, że głosy przeciwko zdarzają się na zgromadzeniu LPP nie pierwszy raz. Dla przykładu pojawiły się również podczas ZWZ, ale wtedy opozycja dysponowała o połowę mniejszą siłą.

W sumie – pokazują wyniki głosowania na piątkowym zgromadzeniu - na NWZ akcjonariusze głosowali z niecałych 1,41 mln akcji, dających niecałe 2,81 mln głosów.

Z wiadomości opublikowanych przez firmę trudno wywnioskować, kim są „opozycjoniści”. Jak wynika z komunikatu zarządu LPP, wśród obecnych na NWZ tylko dwa podmioty dysponowały pakietami odpowiadającymi minimum 5 proc. głosów. To Semper Simul – fundacja założona przez rodzinę prezesa Marka Piechockiego i niektórych menedżerów oraz Sky – rodziny Jerzego Lubiańca.

Semper Simul dysponowała prawie 1,98 głosów (70,4 proc. wszystkich na NWZA i 60,81 proc. w liczbie ogólnej), a Sky prawie 228 tys. głosów (8,12 proc. na zgromadzeniu i 7 proc. w ogólnej liczbie głosów).

26 sierpnia kapitał zakładowy LPP dzielił się na nieco ponad 1,85 mln akcji, z których można było wykonywać – ze względu na uprzywilejowanie 350 tys. walorów - około 3,25 mln głosów. Każda z akcji uprzywilejowanych dawała 5 głosów.