Udany styczeń może zachęcać do realizowania zysków z inwestycji. Jak do sprawy podchodzą zarządzający funduszami absolutnej stopy zwrotu, które mogą szybko przesuwać kapitał między akcjami i obligacjami?

Pokusa realizacji zysków

Zarządzający przyznają, że pierwszy miesiąc tego roku w znacznym stopniu bądź nawet w całości zrealizował nawet te bardziej optymistyczne prognozy na cały rok, jeśli chodzi o zachowanie indeksów akcji. Podobnie w przypadku obligacji, odnośnie do których prognozy mówiły najczęściej o wysokich kilku procentach zysków, podchodzących nawet pod 10 proc. Czasami mowa była też o dwucyfrowych stopach zwrotu za ten rok. Tymczasem w grupie funduszy papierów skarbowych długoterminowych średni zysk wyniósł około 4,6 proc. Po tak doskonałym początku roku część inwestorów może zastanawiać się nad taktyką w kolejnych miesiącach i ewentualnymi przesunięciami aktywów.

Czytaj więcej

Obligacje kapitałowe coraz bliżej

Co na to zarządzający funduszami absolutnej stopy zwrotu, które mają bardzo elastyczną strategię? – W naszym przypadku mocne zachowanie rynku od początku roku w żaden sposób nie wpływa na strategię funduszu. Fundusz Globalnej Makroalokacji jest oparty na strategii long short – tłumaczy Sebastian Liński, zarządzający Uniqi TFI. – Wypracowana stopa zwrotu zależy w tym przypadku od tzw. alfy, jaką zarządzający generuje kupując jedne akcje i jednocześnie sprzedając na krótko inne. Z definicji taka strategia jest niezależna od wahań indeksów, ponieważ pozycja długa w akcjach jest zabezpieczona przez krótkie pozycje – tłumaczy Liński.

Konrad Ogrodowicz, zarządzający Superfund TFI, podkreśla, że głównym zadaniem w zarządzaniu funduszami absolutnej stopy zwrotu jest dostosowanie portfeli funduszy do przyjętych strategii oraz panujących warunków rynkowych. Samo osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu w okresie miesięcznym nie ma wpływu na podejmowane przez zarządzających działania.

– Oczywiście na poziomie taktycznym przy oznakach istotnego wykupienia rynku mamy możliwość ograniczenia ekspozycji, a przy oznakach wyprzedania staramy się zwiększyć zaangażowanie, natomiast na poziomie strategicznym stopa zwrotu w krótkim okresie nie wpływa fundamentalnie na nasze pozycjonowanie – podkreśla Ogrodowicz.

Superfund TFI ma w ofercie fundusz ASZ, który skoncentrowany jest jednak na rynku metali szlachetnych. – Jednym z naszych funduszy absolutnej stopy zwrotu, który w tym roku osiąga ponadprzeciętne wyniki jest Superfund Alternatywny. Portfel tego funduszu już od 2020 r. jest skoncentrowany w obszarze spółek wydobywających metale szlachetne i na obecną chwilę nie planujemy dokonywać znaczących zmian – twierdzi Ogrodowicz. – Uważamy, że miesięczna stopa zwrotu powyżej 10 proc. nie wyczerpuje potencjału wzrostowego na ten rok dla spółek z tego sektora – przekonuje zarządzający Superfund TFI.

Nieco inaczej do sprawy podchodzi Jakub Głowacki, zarządzający Acer Multistrategy FIZ. – Po udanym początku roku znaczne grono zarządzających funduszami ASZ będzie dążyć do zabezpieczenia potencjalnego zysku. Odbywać się to będzie z reguły poprzez instrumenty pochodne lub zmniejszenie alokacji na rzecz środków pieniężnych – przewiduje. – W przypadku zarządzanego przeze mnie funduszu Acer Multistrategy, od początku roku kontynuujemy defensywne nastawienie do rynków. W naszej ocenie obecna bessa będzie miała charakter wielofalowy – twierdzi Głowacki. Jego zdaniem, pomimo już kilkumiesięcznych zwyżek, nie widać jednoznacznych przesłanek mogących wskazywać na dalszą poprawę koniunktury giełdowej w najbliższym czasie.

Czytaj więcej

TFI dobrały w grudniu obligacji skarbowych

– Dużo pozytywnych scenariuszy jest już natomiast ujętych w aktualnych wycenach. Do czasu rzeczywistej zmiany polityki banków centralnych wszelkie ruchy wzrostowe obarczone są znaczącym ryzykiem. A patrząc historycznie, zmiana ta następowała dopiero po istotnym schłodzeniu koniunktury gospodarczej wraz z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy – przypomina Głowacki. Według zarządzającego nie bez znaczenia w najbliższym czasie dla rynków pozostaną również pogarszające się wskaźniki zysków znaczącej części spółek, które w pewnym momencie wpłyną na dostosowanie wysokości ich wycen.

– W przypadku naszych rodzimych indeksów styczniowy wzrost były napędzany doważaniem alokacji przez inwestorów zagranicznych, osłabieniem dolara, ale także sezonowym efektem stycznia czy też pokrywaniem krótkich pozycji zajętych jeszcze w ubiegłym roku – tłumaczy zarządzający Acer Multistrategy FIZ. – Zakładamy, że w bieżącym roku najlepszą strategią będzie spokojne i oportunistyczne podejście do rynków. Bardzo wiele wskazuje na to, że czas na trwalsze zwiększanie alokacji pojawi się jeszcze na bardziej atrakcyjnych poziomach – zakłada Głowacki.

Zmiana nastawienia

Jak wynika z danych serwisu Analizy.pl, w ostatnich miesiącach odpływy z funduszy absolutnej stopy zwrotu zamieniły się na wpłaty.

Dodatnie saldo sprzedaży pojawiło się zarówno w listopadzie, jak i w grudniu. W pierwszych miesiącach 2022 r. przewaga umorzeń sięgała jednak kilkuset milionów złotych. Z kolei aktywa funduszy ASZ zmalały w 2022 r. o około 1,6 mld zł.

Początek roku pod względem wyników wygląda obiecująco. Wspomniany Superfund Alternatywny według najświeższej wyceny ma najwyższy wynik spośród funduszy absolutnej stopy zwrotu od początku roku i jest to 11,65 proc. Kolejny jest Quercus Stabilny z blisko 7,9-proc. stopą zwrotu, przed Ipopemą Aktywnej Alokacji (5,8 proc.).