Agora ze stratą w I kwartale 2024 r.

Agora odnotowała 0,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 32,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk ogółem wyniósł w I kw. br. 3,8 mln zł wobec 34,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Publikacja: 24.05.2024 09:43

Agora ze stratą w I kwartale 2024 r.

Foto: AdobeStock

Zysk operacyjny wyniósł 10,5 mln zł wobec 5 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 54,6 mln zł wobec 35,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podała, że pozytywny wpływ na wartość zysku netto pierwszego kwartału ubiegłego roku miała aktualizacja wyceny udziałów grupy Eurozet na dzień przejęcia kontroli w wysokości 47,9 mln zł. W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 Grupa Agora odnotowała w I kw. 2024 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 27,1 mln zł, a w tym samym ujęciu zysk na poziomie EBIT wyniósł 3,8 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 385,9 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 295,8 mln zł rok wcześniej.  Istotny wpływ na poziom przychodów pierwszego kwartału 2024 r. miała konsolidacja z grupą Eurozet od 1 marca 2023 r.

"W pierwszym kwartale 2024 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 385,9 mln zł i były wyższe o 30,5% w stosunku do wpływów odnotowanych w pierwszym kwartale 2023 r. W omawianym okresie wzrosły wszystkie kategorie wpływów Grupy. Istotny wpływ na poziom przychodów pierwszego kwartału 2024 r. miała konsolidacja z grupą Eurozet od 1 marca 2023 r." - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się o 27% r/r i wyniosły 157,9 mln zł. Biznesem, w którym wydatki reklamowe wzrosły najbardziej i który najmocniej przyczynił się do wzrostu przychodów z reklamy całej Grupy, był segment Radio. Przychody ze sprzedaży reklamy radiowej tego segmentu zwiększyły się o 102,8% do 71,4 mln zł. Wpływ na takie odchylenie miała konsolidacja z grupą Eurozet oraz wprowadzenie wspólnej oferty sprzedażowej, podano.

W segmencie Reklama Zewnętrzna wpływy reklamowe były wyższe o 7,0% i wyniosły 36,8 mln zł. Na tak pozytywną dynamikę najistotniej wpłynęły wydatki na kampanie realizowane na nośnikach typu digital, backlight oraz city transport. Wartość przychodów reklamowych w kinach wzrosła w omawianym okresie o 20,5% do 8,8 mln zł.

W segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana wpływy reklamowe utrzymały się na zbliżonym poziomie w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. i wyniosły 11,2 mln zł. Spadek przychodów z reklamy odnotował segment Internet. Przychody ze sprzedaży reklam internetowych tego segmentu zmniejszyły się o 16,8% do 27,8 mln zł.

"W największym stopniu o spadku przychodów reklamowych zdecydowała niższa sprzedaż reklam internetowych przez spółkę Yieldbird, głównie z powodu zmian wynikających z rozwijania współpracy w modelu SaaS oraz ograniczenia sprzedaży usług reklamowych. Wpływy ze sprzedaży reklam wypracowane przez pion Gazeta.pl były na niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego głównie w wyniku niższych przychodów programatycznych przy jednocześnie wyższych przychodach z reklamy Direct i Ecommerce" - czytamy dalej w raporcie.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o 26,0% r/r do 78,1 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach - o 35,4% do 45,9 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 3,7 mln biletów, co oznacza wzrost o 27,6% r/r.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 33,7 mln zł i zwiększyła się o 0,6% r/r, a wzrost tej kategorii przychodowej to pochodna wyższych wpływów zarówno segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana jak i Wydawnictwa Agora. Spółka zaznaczyła, że w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana zmieniła się struktura tych przychodów poprzez wzrost wpływów z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej, przy spadających wpływach z jej papierowego wydania.

Przychody z działalności gastronomicznej wyniosły 10,8 mln zł i były o 18,7% wyższe r/r. Miało to związek ze wzrostem wpływów z działalności spółki Step Inside odnotowanym przede wszystkim dzięki większej liczbie klientów oraz wyższym cenom w restauracjach.

Wpływy z działalności filmowej Grupy Agora zwiększyły się o 436,4% i stanowiły 29,5 mln zł. Istotnie wyższe były wpływy z dystrybucji filmowej. Spółka Next Film wprowadziła na ekrany kin w tym okresie cztery produkcje, wskazano także.

Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły 30,0 mln zł i były o 9,1% wyższe r/r. Wyższe wpływy pozyskały segmenty Film i Książka, Radio oraz Reklama Zewnętrzna. Wyższe były wpływy ze sprzedaży innych produktów i usług oraz wpływy ze sprzedaży cyfrowych towarów i materiałów. Niższa była sprzedaż pozostałych towarów i materiałów oraz usług poligraficznych, podano dalej.

 Agora szacuje, że w I kw. 2024 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła około 2,85 mld zł i była wyższa o 11,5% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. W segmencie Telewizja wzrost wartości rynku w i kw. br. wyniósł 9,0%, Internet: 13%, Reklama zewnętrzna: 28%, Radio: 11,5%, Kino: 29,5%, zaś w segmencie Czasopisma: spadek o 11%, a w segmencie Dzienniki: spadek o 14,5%. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2024 r. wyniosła 29,08 mln zł wobec 20,21 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Wyniki spółek
Synektik pozytywnie zaskoczył wynikami. Kurs rośnie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Wyniki spółek
Stalprodukt miał 40,41 mln zł straty netto w I kw. 2024 r.
Wyniki spółek
Medicalgorithmics: Ostry zjazd przychodów
Wyniki spółek
Enter Air miał 64,26 mln zł straty netto w I kw. 2024 r.
Wyniki spółek
Tąpnięcie w wynikach Wieltonu. Akcje mocno w dół
Wyniki spółek
Skokowy wzrost zysków Dr. Miele Cosmed Group