Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3639 mln zł wobec 2405 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1249 mln zł wobec 1042 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 428,84 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

W I poł. 2022 r. bank miał 1838 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2413 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w I półroczu 2022 roku wyniósł 1 838 mln zł i był o 575 mln zł niższy niż w I półroczu 2021 roku.

Spadek zysku netto był determinowany przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 9 471 mln zł (wzrost o 2 095 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu r/r wyniku z tytułu odsetek o 2 122 mln zł oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 353 mln zł, przy spadku wyniku z pozycji wymiany o 436 mln zł,

2) pogorszenie o 1 359 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości uwzględniające ujęcie w I półroczu 2022 roku kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 1 176 mln zł,

3) wzrost o 1 131 mln zł kosztów działania, w tym wzrost kosztów regulacyjnych o 938 mln zł r/r (m.in. w efekcie ujęcia kosztu dotyczącego wpłaty początkowej na fundusz pomocowy w spółce System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. w wysokości 872 mln zł) oraz kosztów świadczeń pracowniczych o 132 mln zł r/r" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2022 roku wynik z tytułu odpisów i utraty wartości (łącznie z kosztem ryzyka prawnego) wyniósł -1 914 mln zł i pogorszył się o 1 359 mln zł w stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co główny wpływ miały:

* ujęcie kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 1 176 mln zł w efekcie istotnej zmiany otoczenia rynkowego wpływającej na szacowany poziom liczby pozwów i ugód oraz

* uwzględnienie skutków materializacji ryzyka w związku z wojną w Ukrainie - 333 mln zł, wymienił bank.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 3,86% (poprawa o 0,68 pkt proc. w stosunku do I półrocza 2021 roku).

Koszt ryzyka na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 0,58% i był niższy o 0,08 pkt proc. od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.

Wskaźnik ROE netto w I poł. br. wyniósł 11,5% wobec -3,4% rok wcześniej, a ROA netto - odpowiednio: 1% wobec -0,4%.

Wskaźnik kosztów/dochodów (C/I) wyniósł w tym czasie odpowiednio: 42,1% wobec 39,5% rok wcześniej.

Marża odsetkowa w I poł. br. wzrosła do 3,19% z 2,75% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1782 mln zł wobec 2486 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.