Rating Getin Noble Banku został utrzymany na niezmienionym poziomie „B-" , podobnie jak Idea Banku na poziomie „B+".

Czytaj także: Jak przebiegnie fuzja Getin Noble i Idea Banku

Getin: mniejsza dźwignia i większa dywersyfikacja

Zmiana perspektywy ratingu Getin Noble związana jest z uzgodnieniem i podpisaniem planu połączenia z Idea Bankiem. Plan ten zakłada przeniesienie całego majątku GNB (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji dla akcjonariuszy GNB.

EuroRating szacuje, że bank po połączeniu będzie charakteryzował się nieco niższym wskaźnikiem lewarowania finansowego (wyższym udziałem kapitału własnego w pasywach) niż ma to miejsce obecnie w przypadku GNB. Ze względu na fakt, że Idea Bank, po dokonanych w II kwartale 2018 r. wysokich odpisach na wartość aktywów, ma obecnie niższe niż GNB regulacyjne współczynniki wypłacalności, agencja szacuje, że wskaźniki te dla banku po połączeniu obniżą się nieco w stosunku do obecnych poziomów Getin Noble.

W ocenie agencji bank po fuzji będzie jednak nadal zbyt słabo skapitalizowany i prawdopodobnie nie będzie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych określonych przez nadzór finansowy. W dłuższej perspektywie wymagane będzie zatem dalsze wzmocnienie kapitałowe.

W tym kontekście jako pozytywny czynnik agencja bierze pod uwagę ogłoszone przez Getin Noble i Idea Bank poszukiwanie nowego inwestora finansowego, który miałby wziąć udział w podwyższeniu kapitału banku po połączeniu. Ewentualne istotne wzmocnienie pozycji kapitałowej banku wpłynęłoby na poprawę jego wiarygodności finansowej. Ponieważ jednak na razie trudno jest oszacować prawdopodobieństwo i skalę dokapitalizowania banku przez potencjalnego nowego inwestora, EuroRating nie uwzględnia jeszcze tego czynnika w ocenie ratingowej Getinu.

Problemem dla banku pozostanie także wysoki koszt finansowania, związany m.in. z dużo niższym dla GNB i Idea Banku niż w przypadku innych banków komercyjnych udziałem nieoprocentowanych środków na rachunkach bieżących w łącznych depozytach. Ponadto, w przypadku jeśli planowane dokapitalizowanie nie doszłoby do skutku, ze względu na słabszą kondycję finansową, bank po połączeniu nadal będzie musiał oferować wyższe niż średnia dla sektora oprocentowanie depozytów terminowych, co wpływać będzie negatywnie na osiąganą marżę odsetkową.

Pozytywne jest to, że bank po połączeniu będzie charakteryzował się bardziej zdywersyfikowanym portfelem kredytowym. W stosunku do obecnego stanu dla GNB znacząco spadnie udział kredytów hipotecznych (w tym denominowanych w walutach obcych); bank będzie miał natomiast istotną ekspozycję na rentowny segment leasingu. Wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) dla banku po połączeniu powinien ulec obniżeniu w stosunku do obecnego poziomu dla GNB. Nadal jednak będzie on znacznie wyższy niż średnia dla całego sektora bankowego. Według agencji połączenie obu banków, kontrolowanych dotychczas przez tego samego głównego akcjonariusza, pozwoli na uzyskanie korzyści związanych z większą skalą działalności, a także na wypracowanie istotnych efektów synergii – w tym głównie związanych z możliwością redukcji kosztów operacyjnych. Po poniesieniu przez bank początkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem fuzji, w perspektywie średnioterminowej wpłynąć to powinno na poprawę wypracowywanych znormalizowanych wyników finansowych (co ma szczególne znaczenie w przypadku GNB, który od trzech lat ma problemy z osiągnięciem dodatniego wyniku netto).

Na zmianę perspektywy oceny ratingowej Getin Noble Banku z negatywnej na stabilną wpłynęło także skuteczne zażegnanie przez bank kryzysu płynnościowego związanego z odpływem depozytów, jaki wystąpił w listopadzie ubiegłego roku po wybuchu tzw. "afery KNF". EuroRating zaznacza jednak, że negatywny wpływ tych wydarzeń na postrzeganie GNB oraz Idea Banku na rynku kapitałowym może utrzymywać się przez dłuższy czas, co będzie utrudniać bankowi w przyszłości pozyskiwanie kapitału na rynku – w tym na refinansowanie zapadających w najbliższych latach kolejnych serii obligacji (głównie podporządkowanych) wyemitowanych przez GNB.

EuroRating zwraca uwagę, że będzie to dla banku szczególnym wyzwaniem w kontekście wprowadzonych przez nadzór finansowy ograniczeń dotyczących oferowania przez banki obligacji podporządkowanych, które w praktyce wykluczają możliwość ich nabywania przez inwestorów detalicznych. Potencjalnymi nabywcami nowych obligacji podporządkowanych banku pozostają obecnie zatem praktycznie wyłącznie inwestorzy instytucjonalni.

Idea: ciąży sprawa GetBacku

EuroRating szacuje, że nowy bank będzie charakteryzował się nieco niższym udziałem kapitału własnego w sumie pasywów (wyższym poziomem lewarowania finansowego) niż ma to miejsce obecnie w przypadku Idea Banku. Wyższe będą za to wskaźniki wypłacalności niż obecnie banku. W ocenie agencji bank po fuzji nadal będzie jednak zbyt słabo skapitalizowany i prawdopodobnie nie będzie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych określonych przez nadzór finansowy. W dłuższej perspektywie konieczne będzie zatem dalsze wzmocnienie kapitałowe banku.

EuroRating ocenia, że pomimo iż ogólny koszt finansowania banku po połączeniu może się nieco obniżyć w stosunku do obecnego kosztu ponoszonego przez Idea Bank (ponieważ w GNB jest on niższy), nadal będzie on wyższy niż średnia dla sektora, m.in. z uwagi na fakt, że GNB i Idea Bank mają znacznie niższy niż w przypadku innych banków komercyjnych udział nieoprocentowanych środków na rachunkach bieżących w łącznych depozytach.

EuroRating wskazuje, że pomimo iż po połączeniu powstanie bank uniwersalny, obsługujący szeroki zakres klientów oraz posiadający bardziej zdywersyfikowany portfel kredytów, jego jakość i rentowność w stosunku do obecnego stanu w Idea Banku będzie niższa. GNB posiada bowiem bardzo duży portfel niskorentownych kredytów hipotecznych (w tym denominowanych w walutach obcych), a ponadto bank ten ma jeden z najwyższych wśród banków komercyjnych udział kredytów zagrożonych (NPL).

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku związane jest również z negatywnym wpływem na sytuację banku wybuchu w listopadzie ubiegłego roku tzw. "afery KNF", która skutkowała nerwową reakcją części klientów i przyczyniła się do odpływu depozytów. EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że w związku z zaangażowaniem Idea Banku w poprzednich latach w pośrednictwo w oferowaniu obligacji znajdującej się obecnie w stanie niewypłacalności GetBacku, wobec banku prowadzone są nadal postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku udowodnienia występowania poważnych naruszeń przez Idea Bank przepisów, oba urzędy mogłyby nałożyć na bank kary finansowe, co obciążyłoby jego wyniki i kapitały.

Agencja ocenia, że negatywny wpływ powyższych wydarzeń na postrzeganie banku na rynku kapitałowym może utrzymywać się przez dłuższy czas, co będzie utrudniać bankowi po połączeniu pozyskiwanie kapitału na rynku – w tym na refinansowanie zapadających w najbliższych latach kolejnych serii obligacji (głównie podporządkowanych) wyemitowanych przez GNB.

Przy ocenie ryzyka kredytowego Idea Banku w kontekście planowanego połączenia z Getin Noble Bankiem EuroRating do czynników pozytywnych zalicza natomiast fakt, że fuzja ta pozwoli na uzyskanie korzyści związanych z większą skalą działalności banku, a także na wypracowanie istotnych efektów synergii – w tym głównie związanych z możliwością redukcji kosztów operacyjnych. Po poniesieniu przez bank początkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem fuzji, w perspektywie średnioterminowej wpłynąć to powinno na poprawę wypracowywanych znormalizowanych wyników finansowych.