Wierzytelności

GetBack pozywa fundusze

Firma windykacyjna GetBack poinformowała, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom.
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Pozew dotyczy zapłaty na rzecz windykatora solidarnie kwoty 134,64 mln zł, ewentualnie zasądzenie od poszczególnych pozwanych kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez spółkę na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie prawie 208 mln zł wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z funduszy od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty.

Jak podała spółka złożenie wniosku związane jest z zapłatę przez spółkę rażąco zawyżonej ceny za akcje EGB Investments. Jak czytamy w raporcie „przed sprzedażą akcji EGB doszło do niedopuszczalnej manipulacji kursem akcji EGB, co doprowadziło do rażącego zawyżenia wartości transakcji i wyrządzenia emitentowi szkody w wysokości co najmniej 134,64 mln zł. Z kolei wynagrodzenie w wysokości 207,56 zł nie odzwierciedlało wartości akcji EGB z uwagi na uwzględnienie w cenie za akcje EGB wartości komponentu w postaci umowy ramowej, której Altus nie wykonał. Powyższe okoliczności znajdują potwierdzenie w ustaleniach poczynionych w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w tym w opiniach niezależnych biegłych, sporządzonych na bazie wszechstronnie przeprowadzonych czynności dowodowych i wyjaśniających" – poinformowała spółka.

GetBack zdecydował się na wniesienie powyższego pozwu w świetle informacji o tym, że zarząd Altusa przystąpił do skupu akcji własnych. W ocenie spółki wypłacenie 52 mln zł akcjonariuszom Altusa uniemożliwi GetBackowi egzekucję.

Powiązane artykuły