Problemy Getbacku

Trigon TFI rozwiązało umowę z GetBackiem

Trigon TFI zdecydował o rozwiązaniu umowy o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit z firmą GetBack.
Foto: Adobestock

Jak podano w komunikacie „w celu zabezpieczenia interesów uczestników i ciągłości obsługi portfeli wierzytelności należących do tych funduszy, Trigon TFI w najbliższych dniach planuje podpisanie umów z nowymi renomowanymi serwiserami". Jednocześnie Trigon TFI podkreśla, że rozwiązanie umów nastąpiło „z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack i zostało poprzedzone szczegółową analizą prawną i biznesową".

– Działamy kierując się najlepszym interesem i bezpieczeństwem naszych klientów. W najbliższych dniach zamierzamy zawrzeć umowy o zarządzanie portfelami wierzytelności wspomnianych funduszy z nowymi podmiotami, którymi są renomowane, wyspecjalizowane firmy o wieloletnim doświadczeniu i uznanych kompetencjach. W ramach przeprowadzonego wieloetapowego procesu wyboru nowych serwiserów, uzyskaliśmy konkretne oferty od 10 firm windykacyjnych. W wyniku analizy tych ofert i przeprowadzonych negocjacji, wyłoniliśmy finalnie trzy, z którymi nawiążemy współpracę. Nasze wysiłki obecnie koncentrują się na jak najpłynniejszym przejęciu przez te podmioty obowiązków związanych z obsługą wierzytelności funduszy – wskazuje Marek Juraś, prezes Trigon TFI. Towarzystwo wskazuje, że sam GetBack objął początkowo 20 proc. wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególne fundusze. Dodatkowo TFI podkreśla, że certyfikaty należące do GetBacku są certyfikatami podporządkowanymi, co oznacza, że w pierwszej kolejności wykupywane są certyfikaty inwestycyjne pozostałych inwestorów. Jak dodano udział GetBacku w poszczególnych funduszach systematycznie rósł i wynosi obecnie – w zależności od funduszu – od 23 proc. do 40 proc.

– Szczególna konstrukcja funduszy sekurytyzacyjnych Trigon Profit sprawia, że certyfikaty posiadane przez GetBack stanowią swoistą „poduszkę bezpieczeństwa" dla posiadaczy pozostałych certyfikatów. Innymi słowy, z perspektywy pozostałych uczestników funduszu wartość aktywów netto funduszu dzieli się – z ekonomicznego punktu widzenia – na odpowiednio mniejszą liczbę certyfikatów inwestycyjnych, a więc jest wyższa niż oficjalna wycena certyfikatów. Wspomniana „poduszka bezpieczeństwa" powoduje, że nawet dwucyfrowy spadek wartości aktywów netto w przypadku niektórych funduszy nie powoduje realnego spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez inwestorów innych niż GetBack – wyjaśnił Marek Juraś.

Komentarz Trigon TFI dot. umowy ramowej z GetBack

Komentarz dot. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez b. członków zarządu GetBack

1. Naturalnie jako Trigon TFI nie znamy szczegółów zawiadomienia, o którym mowa w dzisiejszym raporcie bieżącym GetBack, ale z informacji w nim zawartych wynika wprost, że zawiadomienie dotyczy oceny korzystności tej umowy z wewnętrznej perspektywy GetBack, a nie jakichkolwiek zarzutów wobec Trigon TFI.

Nowy zarząd GetBack wprost potwierdził rynkowość wynagrodzenia Trigon TFI

2. Dzisiejszy komunikat jest o tyle zastanawiający, że już ponad 2 tygodnie temu nowy Zarząd GetBack potwierdził, że w jego ocenie rynkowość wynagrodzenia Trigon TFI nie budzi wątpliwości. Nie ma zatem tym bardziej żadnych podstaw do żądania przez GetBack zwrotu wynagrodzenia od Trigon TFI.

3. GetBack w dniu 3 lipca 2018 r. opublikował bowiem sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz sprawozdanie z działalności. W sprawozdaniu z działalności (podpisanym przez nowy zarząd GetBack) GetBack potwierdził wprost, że wynagrodzenie zostało wypłacone na warunkach rynkowych:

W związku z poniesionymi przez Trigon TFI kosztami dotyczącymi przygotowania do zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności Funduszy oraz dystrybucji Funduszy, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Trigon TFI zryczałtowane wynagrodzenie na warunkach rynkowych oraz rygorach za niewywiązanie się ze zobowiązań na zasadach określonych w Umowie Ramowej[1].

[1]           Zob. s. 37 Sprawozdania Zarządu z działalności GB za rok 2017, dostępnego na stronie https://www.GBsa.pl/relacje-inwestorskie-2/raporty-okresowe-2/2017-raport-roczny-raport-jednostkowy

Sprawozdanie zarządu to najważniejszy dokument, nad którym nowy zarząd GetBack pracował ponad 2 miesiące i wielokrotnie przesuwał datę jego publikacji.

Działania GetBack można rozpatrywać jako próbę reakcji na wypowiedzenie GetBack umów na serwisowanie wierzytelności z przyczyn leżących po stronie GetBack

4. Nie znamy naturalnie motywacji pełnomocnika GetBack, który złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych członków zarządu GetBack. Działania te zbiegają się w czasie z dokonanym wczoraj wypowiedzeniem przez Trigon TFI umów kancelarii prawnej GetBack Mariusz Brysik sp. k., a także dzisiejszymi wypowiedzeniami przez Trigon TFI umów z GetBack o zarządzanie i współpracę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack.

 

Dodatkowe informacje

Zawarcie umowy ramowej zostało zaproponowane przez GetBack, było transparentne i powszechnie znane

5. Trigon TFI zawarło w dniu 9 sierpnia 2017 r. umowę ramową, na mocy której zobowiązała się zapewnić GetBack wyłączność w obsłudze portfeli Funduszy zarządzanych przez Trigon TFI.

6. To GetBack zaproponował zawarcie umowy oraz zaproponował wysokość i konstrukcję wynagrodzenia dla Trigon TFI. Projekt umowy ramowej przygotowała renomowana kancelaria prawna działająca na zlecenie GetBack.

7. Umowa miała biznesowy sens dla każdej ze stron. Serwisowanie zewnętrznych portfeli wierzytelności było jednym z filarów strategii rozwoju GetBack. Zawierając tego typu umowy, GetBack zapewniał sobie współpracę na wyłączność z najbardziej aktywnymi TFI na rynku. GetBack chciał sobie w ten sposób zagwarantować odpowiednio wysoki wolumen obsługiwanych portfeli wierzytelności i co za tym idzie odpowiedni poziom przychodów z serwisowania zewnętrznych portfeli wierzytelności. Dotyczyło to zarówno gwarancji serwisowania przyszłych funduszy jak i tych, które wcześniej zostały utworzone przez Trigon TFI. Przedstawiciele GetBack publicznie komunikowali znaczne korzyści, jakie dostrzegają w związku z zawarciem umowy z Trigon TFI.

8. Zawarcie umowy było zgodne z przepisami prawa, transparentne i powszechnie komunikowane na rynku:

1)      podlegało nadzorowi korporacyjnemu ze strony głównego akcjonariusza GetBack, tj. funduszu Abris, którego przedstawiciele byli na bieżąco i w sposób transparentny informowani o przebiegu negocjacji Umowy;

2)      umowa została ujęta w zatwierdzonym przez KNF aneksie do prospektu emisyjnego GetBack dotyczącego właśnie zawarcia umowy;

3)      warunki finansowe Umowy podlegały ocenie przez analityków i inwestorów oceniających ofertę publiczną akcji GetBack.

9. W praktyce obrotu mało która umowa podlega tak wszechstronnej weryfikacji, jak umowa ramowa między GetBack a Trigon TFI.

10. Podsumowując, umowa była znana publicznie od sierpnia 2017 r. i wcześniej nikt tej umowy nie kwestionował, aż do momentu gdy jeden z naszych konkurentów postanowił wykorzystać ją do akcji czarnego PR skierowanego przeciwko Trigon TFI.

Podobne umowy

11. Umowy o współpracę na wyłączność są spotykane na rynku finansowym, a wynagrodzenie z tytułu udzielenia wyłączności może sięgać setek milionów złotych (współpraca np. T-Mobile i Alior Bank, czy mBank i AXA (która przewidywała wynagrodzenie w wys. ok. 520 mln zł)):

1)      umowa z dnia 11 grudnia 2013 r. pomiędzy T-Mobile Polska S.A. i Alior Bank S.A. o współpracy w zakresie przygotowania kompleksowej oferty produktów i usług bankowych oraz zapewnienia do nich wielokanałowego dostępu[1];

2)      umowa sprzedaży przez mBank S.A. i Finanse S.A. „części działalności”, polegającej na przeniesieniu wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie grupowych umów ubezpieczenia na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii:

Przewidywana maksymalna łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umowy to około 520 mln zł, z czego kwota wynagrodzenia w wysokości około 465 mln zł będzie rozpoznana przez okres 15 lat. Podobnie jak w przypadku umowy z AXA oznacza to zapewne, że mBank będzie udostępniał przez ten czas swoje kanały sprzedaży na rzecz nabywców.[2]

12. Zgodnie z praktyką rynkową na rynku finansowym częste jest oferowanie podmiotom dostarczającym kapitał od klientów zryczałtowanego wynagrodzenia płatnego z góry (up-front fee) – niezależnie od tego czy ostatecznie klient będzie żądał wycofania środków czy nie. Analogiczną rolę pełni opłata (prowizja) manipulacyjna przy zawieraniu umów finansowania kredytowego, czy gwarancji emisji obligacji.

[1]          Raport bieżący Alior Bank S.A. nr 49/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

[2]           Raport bieżący mBank S.A. nr 70/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.