REKLAMA
REKLAMA

Obligacje

PDM polemizuje z Idea Bankiem

Polski Dom Maklerski wydał oświadczenie, w którym nie zgadza się z tezami stawianym przez Idea Bank w sprawie oferowania obligacji Getbacku.
Foto: Adobestock

PDM, który wspólnie z Idea Bankiem współpracował przy ofertach prywatnych obligacji GetBacku i jak wskazuje UOKiK instytucje miały ponadprzeciętny udział w dystrybucji tych papierów, wydał oświadczenie. Odnosi się ono do wypowiedzi rzecznika [rasowego Idea Banku oraz informacji przekazywanych przez obligatariuszy, którzy otrzymali informację w sprawie reklamacji od Idea Banku.

PDM wskazuje, że oferował obligacje zarówno poprzez własną sieć sprzedaży jak i w ramach konsorcjum wraz z Idea Bankiem. „Pracownicy Idea Banku zgodnie z umową zawartą z PDM byli odpowiedzialni za przeprowadzenie tzw. pierwszego kontaktu z klientem, który polegał na rozmowie telefonicznej lub spotkaniu osobistym. Przy kontakcie z klientem instytucje finansowe są obowiązane do zachowania szczególnej staranności i przekazywania klientom rzetelnej, niewprowadzającej w błąd informacji. W związku z tym, oraz z faktem, iż bank jest instytucją zaufania publicznego i profesjonalnym uczestnikiem obrotu, PDM nie wprowadzał żadnych wytycznych ani skryptów dla pracowników banku odpowiedzialnych za pierwszy kontakt z klientem – poza oficjalnymi, wymaganymi prawem dokumentami ofertowymi, które były udostępniane również klientom" - twierdzi PDM. Przekonuje, że w dokumentacji przekazywanej przez niego znajdowały się warunki emisji obligacji i propozycja nabycia obligacji i wszystkie dokumenty w tytule miały wpisane słowo ,,obligacje'' i zawierały elementy wymagane dla oferowania obligacji.

 

Czytaj także: Idea Bank: to nie my, to PDM

Główny zarzut dotyczący oferowania obligacji GetBacku dotyczy zachwalania ich przez dystrybutorów jako papiery bardzo bezpieczne, porównywano je nawet do bezpieczeństwa lokat bankowych i przytaczano gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Idea Bank twierdził, że tylko informował klientów o ofercie, a wszelkie formalności i realizacja transakcji prowadzona była w PDM.

Broker oświadcza, że dokumentacja ofertowa związana z emisją obligacji była sporządzona „z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej oraz według najlepszej wiedzy PDM zawierała pełen zakres informacji wymaganych prawem". PDM podkreśla, że dokumenty te zgodnie z prawem  były sporządzone wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych od GetBack. „Odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość informacji przedstawionych w dokumentacji ofertowej obligacji w odniesieniu do emitenta obligacji ponosi jego zarząd, co potwierdzane jest podpisami w Propozycji Nabycia i Warunkach Emisji Obligacji" - odbija piłeczkę PDM.

Broker twierdzi, że każda instytucja finansowa, w tym bank, która kieruje do klienta lub potencjalnego klienta informacje o usłudze lub produkcie inwestycyjnym, ma obowiązek przedstawić klientowi rzetelne oraz pełne informacje, w szczególności, przy przedstawianiu korzyści, musi uwzględnić zagrożenia związane z tą usługą lub produktem. Informuje, że na stronach UOKiK znajduje się instrukcja dotycząca składania reklamacji wraz ze schematem działań i wzorem reklamacji.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA