Banki

Lepsza perspektywa BOŚ

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska z negatywnej na stabilną. Rating został utrzymany na poziomie BB.
Foto: materiały prasowe

Poprawa perspektywy oceny ratingowej związana jest głównie z przeprowadzoną przez bank emisją nowych akcji o wartości 300 mln zł. Dzięki wzrostowi wartości kapitału własnego jego udział w sumie pasywów wzrósł w III kwartale do 11,6%, wobec 9,3% kwartał wcześniej. Istotnie zwiększyły się także regulacyjne współczynniki kapitałowe: Tier 1 wzrósł z 12,5% do 14,8%, a TCR z 15,5% do 17,4%.

Duża koncentracja kredytowa

EuroRating ocenia, że wzmocnienie kapitału banku neutralizuje obecnie w znacznym stopniu ryzyka związane z wcześniejszym silnym wzrostem udziału kredytów zagrożonych (NPL) w portfelu kredytów ogółem, na co istotny wpływ miało pogorszenie jakości kredytów udzielonych na rzecz podmiotów z branży energetyki wiatrowej.

W tym kontekście agencja do czynników pozytywnych zalicza fakt, że w III kwartale ponownie obniżył się udział NPL w portfelu kredytów brutto. Było to efektem m.in. znacznej poprawy sytuacji finansowej farm wiatrowych, którym sprzyjał dynamiczny wzrost rynkowych cen zielonych certyfikatów, wzrost hurtowych cen energii elektrycznej, a także przywrócenie przez przepisy znowelizowanej ustawy o OZE wcześniejszych, korzystniejszych dla tego typu podmiotów zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

EuroRating zwraca jednak uwagę, że pomimo poprawy w powyższym obszarze nadal 40% kredytów udzielonych przez BOŚ na rzecz firm z branży energetyki wiatrowej wykazuje przesłanki utraty wartości. Kredyty na rzecz farm wiatrowych stanowią zaś 16% łącznego portfela kredytów. Relatywnie wysoka koncentracja portfela kredytowego skutkuje w efekcie dużą wrażliwością banku na zmiany kondycji firm z sektora farm wiatrowych.

Na poprawę profilu ryzyka kredytowego BOŚ wpływa także fakt, że według szacunków agencji bank zakończy 2018 rok po raz drugi z kolei dodatnim (choć wciąż niskim) wynikiem finansowym netto. Szansą na dalszą poprawę wyników banku może być spodziewany wzrost inwestycji w zakresie ochrony środowiska, związany m.in. z podejmowanymi przez rząd działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating kredytowy w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Kiedy rating może się zmienić

Pozytywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej BOŚ w dłuższej perspektywie mogłyby mieć: istotna poprawa osiąganych wyników finansowych; dalszy spadek w portfelu kredytowym udziału kredytów nieregularnych; utrzymywanie się korzystnych warunków dla funkcjonowania elektrowni wiatrowych w Polsce; a także dalszy istotny spadek wskaźnika koszty/przychody (C/I).

Negatywnie na ocenę wiarygodności finansowej banku wpływałoby natomiast: ewentualne ponowne pogorszenie jakości portfela kredytów (w tym w szczególności dla sektora farm wiatrowych); pogorszenie wyników finansowych banku; ewentualny spadek wartości współczynników kapitałowych; a także ewentualne wdrożenie restrykcyjnej wersji ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.