Finanse

Rada Ministrów zajmie się strategią rozwoju rynku kapitałowego

Strategia rozwoju rynku kapitałowego została wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – poinformowało Ministerstwo Finansów.
Foto: Fotorzepa, Jakub Ostałowski

Jak dodaje MF decyzja ta pozwoli rozpocząć szerokie konsultacje publiczne. „Realizacja SRRK przyczyni się do wykorzystania potencjału rynku kapitałowego jako bodźca rozwoju polskiej gospodarki. Celem strategii jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw poprzez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej" – mówi cytowana w komunikacie minister finansów Teresa Czerwińska.

„Strategia kompleksowo diagnozuje problemy krajowego rynku kapitałowego, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne, pozwalając na identyfikację 20 najważniejszych barier w jego rozwoju. Jednocześnie w Strategii wypracowano konstruktywne rozwiązania i zaproponowano rekomendacje mające na celu przezwyciężenie zidentyfikowanych barier. Projekt ten stanowi również podstawę do dokonania przeglądu przepisów prawa odnoszących się do podmiotów rynku kapitałowego, stanowiąc tym samym przyczynek do ograniczenia tzw. inflacji przepisów dotyczących tego rynku” – czytamy w wykazie prac legislacyjnych.

Cele szczegółowe założone w projekcie to:

1) Rozwój rynków publicznych i prywatnych — zwiększenie skali pozyskiwania kapitału w sferze pozarządowej, w tym przez emitentów publicznych (np. produkty notowane, produkty strukturyzowane, określone instrumenty pochodne);
2) Zwiększona płynność — maksymalizacja płynności przy niższych kosztach transakcji, poprzez podniesienie poziomu obrotów na rynku, obniżenie pośrednich i bezpośrednich kosztów oraz rozszerzenie oferty proponowanych instrumentów finansowych;
3) Zwiększenie skali i poprawienie efektywności pośrednictwa na rynku pierwotnym i wtórnym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz w dostarczaniu instrumentów pochodnych na polskim rynku kapitałowym;
4) Zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce mierzonych między innymi udziałem oszczędności prywatnych w PKB, ale także zwiększenie liczby osób oszczędzających w IKE i IKZE;
5) Bardziej efektywne procedury administracyjne — szybsze, bardziej efektywne pod względem kosztów i czasu procedury (krótsze procesy dla zatwierdzania prospektów emisyjnych, zniesienie ograniczeń prawnych dotyczących automatyzacji oraz zwiększenie przejrzystości i spójności wydawanych decyzji).

„Jednocześnie realizacji powyższych celów przyświecać będą cztery zasady horyzontalne: silna ochrona inwestorów indywidualnych, dążenie do zwiększania zaufania na rynku, pewność i stałość prawa oraz dążenie do wzrostu konkurencyjności rynku kapitałowego poprzez wykorzystywanie nowych technologii” – podkreślono.

Z harmonogramu prac wynika, że projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2019 r.

 

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.