Wykonanie dochodów budżetowych w okresie styczeń–listopad wyniosło 94,4 proc. wielkości przyjętej na cały rok w ustawie budżetowej i okazało się wyższe o 0,9 pkt proc. od analogicznej pozycji rok wcześniej. Po stronie wydatków zrealizowano 85,5 proc. planu. Rok wcześniej było to jedynie 76,6 proc.

W efekcie czego, o ile w 2021 r. po listopadzie budżet notował 50,4 mld zł nadwyżki, o tyle w 2022 r. nadwyżka wyniosła jedynie 18,3 mld zł.

Patrząc na nominalne wielkości wykonanie praktycznie wszystkich głównych pozycji budżetu, wygląda zdecydowanie lepiej niż w tym samym okresie 2021 r. Pierwsza negatywna informacja to spadek o prawie 40 proc. wpływów z dochodów niepodatkowych. W tym przypadku należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w połowie ubiegłego roku przekazano z zysku NBP nadwyżkę ponad wpisaną w budżecie wartość na Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie ponad 9,5 mld zł. Ponadto wyraźnie obniżyły się dochody państwowych jednostek budżetowych oraz dywidendy i wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa. A druga negatywna wiadomość to spadek o prawie 3 proc. poziomu wpływów z podatku od osób fizycznych. W tym przypadku wydaje się to jednak zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę wprowadzone od 1 lipca ubiegłego roku zmiany podatkowe.

Przypomnijmy, że w grę wchodzi zarówno obniżenie podstawowej stawki podatku z 17 do 12 proc., jak i podniesienie drugiego progu podatkowego do kwoty 120 tys. zł. Pozostając przy podatkach, warto odnotować zaskakujący znaczący wzrost dochodów z podatku od osób prawnych, czyli z podatku od firm prowadzących działalność gospodarczą. Po 11 miesiącach ubiegłego roku wpływy te wyniosły ponad 65 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to jedynie 47,2 mld zł.

Okazuje się, że wbrew obawom sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych w ubiegłym roku nie była taka zła. Według danych GUS ich wynik finansowy brutto po trzech kwartałach 2022 r. zamknął się kwotą ponad 230 mld zł, co oznaczało wzrost w ujęciu rocznym o 20 proc. Zatem patrząc w ujęciu nominalnym, obraz wygląda całkiem dobrze, jednak już spojrzenie uwzględniające inflację zmienia tę percepcję. Pamiętajmy, że inflacja w okresie grudzień 2021 r.–listopad 2022 r. wzrosła aż o 17,5 procent. W takim ujęciu spadek rok do roku zanotowały praktycznie wszystkie najważniejsze pozycje budżetu państwa. Wyjątkiem jest jedynie realny procentowy wzrost poziomu obsługi długu Skarbu Państwa, z czego oczywiście trudno się cieszyć. Uwzględniając inflację spadek dochodów, ogółem wyniósł 14,6 proc., a wydatków 6,2 procent. Warto też pamiętać, że poziom deficytu lub nadwyżki budżetowej po 11 miesiącach nie wydaje się miarodajną informacją dla końcowego wyniku za cały rok.

Dzieje się tak, gdyż zwykle w ostatnim miesiącu roku dochody pozostają stabilne, natomiast wydatki rosną niewspółmiernie do miesięcy wcześniejszych. W 2021 r. wydatki w grudniu wzrosły w stosunku do listopada o 154 proc., rok wcześniej wzrosły w jeszcze większym stopniu. Zatem można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że pomimo utrzymywania się nadwyżki budżetowej po 11 miesiącach na koniec roku zaplanowany w budżecie limit wydatków zostanie osiągnięty.