Budownictwo

Krakchemia będzie produkować folie

Giełdowy dystrybutor zamierza kupić maszyny do produkcji folii. Dzięki nim chce wypracowywać większe przychody i zyski

Andrzej Zdebski, prezes Krakchemii

Foto: GG Parkiet, Andrzej Cynka A.C. Andrzej Cynka

Krak­che­mia, fir­ma dys­try­bu­ują­ca gra­nu­la­ty two­rzyw sztucz­nych i fo­lie opa­ko­wa­nio­we, za­mie­rza wkrót­ce roz­po­cząć dzia­łal­ność wy­twór­czą. – Pro­wa­dzi­my ne­go­cja­cje do­ty­czą­ce prze­ję­cia ma­jąt­ku pro­duk­cyj­ne­go jed­ne­go z przed­się­biorstw. Li­czy­my, że w I kwar­ta­le przy­szłe­go ro­ku uda nam się sfi­na­li­zo­wać za­kup ma­szyn do pro­duk­cji pro­stych fo­lii wraz z ha­lą i grun­ta­mi – mó­wi An­drzej Zdeb­ski, pre­zes Krak­che­mii.

Do­da­je, że dzię­ki prze­ję­ciu spół­ka nie tyl­ko uzy­ska mo­żli­wość pro­duk­cji fo­lii, ale i ku­pi część udzia­łu w tym ryn­ku. O szcze­gó­łach pro­wa­dzo­nych roz­mów, w tym o na­zwie fir­my, z któ­rą ne­go­cju­je, i mo­żli­wych wy­dat­kach zwią­za­nych z transakcją, nie chce mó­wić. Do usta­le­nia jest jesz­cze kil­ka klu­czo­wych spraw.

Krak­che­mia w tym ro­ku zamierza zna­czą­co po­pra­wić swo­je wy­ni­ki fi­nan­so­we. – Sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza­my sprze­daż ofe­ro­wa­nych wy­ro­bów. Co jed­nak naj­wa­żniej­sze, chce­my po­pra­wić ren­tow­ność net­to (ilo­raz zy­sku net­to i przy­cho­dów ze sprze­da­ży – red.) i  na ra­zie wszyst­ko wska­zu­je na to, że ten plan zre­ali­zu­je­my – mó­wi An­drzej Zdeb­ski, pre­zes Krak­che­mii.

Po­pra­wę wpły­wów ma­ją za­pew­nić zwłasz­cza dwa pod­sta­wo­we seg­men­ty dzia­łal­no­ści spół­ki, czy­li sprze­daż gra­nu­la­tów i fo­lii, na któ­re za­po­trze­bo­wa­nie w Pol­sce po­wo­li ro­śnie. Po­za tym od czerw­ca Krak­che­mia dys­po­nu­je no­wo­cze­sną ma­szy­ną do cię­cia wzdłu­żne­go fo­lii, co zna­czą­co wpły­wa na po­pra­wę wo­lu­me­nu sprze­da­ży. Za­rząd bę­dzie rów­nież roz­wi­jał wła­sną sieć dys­try­bu­cyj­ną na te­re­nie Pol­ski oraz po­szu­ki­wał ko­lej­nych od­bior­ców.

Ne­ga­tyw­nie na wy­ni­ki Krak­che­mii mo­gą z ko­lei wpły­nąć du­że zmia­ny cen su­row­ców na ryn­kach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz zwią­za­na z tym po­li­ty­ka ce­no­wa pro­wa­dzo­na w Pol­sce przez po­szcze­gól­nych pro­du­cen­tów su­row­ców. Po trzech kwar­ta­łach Krak­che­mia wy­pra­co­wa­ła 279,3 mln zł przy­cho­dów i 2,8 mln zł zy­sku net­to. W sto­sun­ku do te­go same­go okre­su 2009 r. od­no­to­wa­ła wzrost od­po­wied­nio o 45,6 i 23,6 proc.

Kurs ak­cji od po­cząt­ku ubie­głe­go ro­ku znaj­du­je się w tren­dzie wzro­sto­wym. Wów­czas za jej wa­lo­ry pła­co­no 1,5–1,9 zł. W po­nie­dzia­łek na koniec se­sji, mi­mo 0,8-proc. spad­ku, ce­na pa­pie­rów Krakchemii wy­no­si­ła 4,9 zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.