REKLAMA
REKLAMA

Parkiet PLUS

Wielkie badanie "Parkietu"

Której instytucji rynku kapitałowego najbardziej ufają nasi czytelnicy? Sprawdzimy to. Głosowanie na stronie parkiet.com/ankieta. Zapraszamy!
Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski Krzysztof Skłodowski

Gdyby zapytać ekspertów, co jest najważniejsze na rynku finansowym i kapitałowym, większość zapewne bez zawahania odpowiedziałaby, że zaufanie. Często bowiem przedstawiciele rynku w debatach publicznych podkreślają, że to właśnie zaufanie jest najwyższym dobrem, o które trzeba walczyć i zabiegać. Można bowiem być najbardziej innowacyjnym, mieć wysoce konkurencyjną ofertę, być specjalistą w swojej dziedzinie, ale bez zaufania nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć. Jest ono szczególnie ważne w świecie finansów, gdzie w grę wchodzą przecież nieraz wielkie pieniądze.

Komu ufamy najbardziej?

Dlatego też Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet" postanowiła sprawdzić, która z instytucji rynkowych cieszy się największym zaufaniem. W tym celu uruchomiliśmy specjalną ankietą, w której oceniamy kluczowe podmioty rynku kapitałowego. W sumie weryfikacji zostanie poddanych 14 instytucji, wśród których są m.in. ministerstwa, podmioty infrastruktury giełdowej, jak również izby gospodarcze i stowarzyszenia. Większość z nich z dumą podkreśla, że dbają o rynek, jego najwyższe standardy i budują zaufanie do niego. Tutaj jednak nie liczą się piękne hasła, wyświechtane frazesy czy też doświadczenie na rynku. Chodzi o konkretne działania.

Oczywiście idealną sytuacją byłoby, gdyby każdy z podmiotów otrzymał maksymalną ocenę. Nie tylko dobrze świadczyłoby to o instytucjach na naszym rynku, ale także dawało nadzieję, że sam rynek funkcjonuje idealnie. Jak jednak wiadomo, ideały nie istnieją. Nie miejmy więc złudzeń, nie wszystkie podmioty wyjdą z tego badania zwycięsko.

Komu więc najbardziej ufają nasi czytelnicy? Kto zasługuje na ich szczególne uznanie? Głosy można oddawać na stronie parkiet.com/ankieta. Każda z instytucja jest oceniana w skali od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najmniejsze zaufanie do danego podmiotu, a ocena 5 najwyższe. Głosowanie potrwa do końca lipca. Wyniki prowadzonej ankiety opublikowane zostaną później na łamach „Parkietu".

Zaufanie nie jest dane raz na zawsze

Badanie zaufania do podmiotów rynku kapitałowego jest pierwszą tego typu inicjatywą realizowaną przez „Parkiet". Zamierzamy jednak cyklicznie, co roku, pytać naszych czytelników o to, który podmiot działający na rynku darzą największym zaufaniem. Wszystko po to, aby zwycięzcy nie osiedli na laurach, a przegrani odebrali lekcję pokory i mogli się zrehabilitować w kolejnych latach. Zaufanie nie jest bowiem dobrem danym raz na zawsze. Jak bowiem wiadomo, buduje się je latami, a traci błyskawicznie.

CFA Sociaty Poland

Organizacja CFA Society Poland powstała w 2004 r. i jest jednym ze 146 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. W ciągu 12 lat działania zdążyła na dobre zakorzenić się w świadomości rynkowej i dziś jest ważnym uczestnikiem rynku finansowego i kapitałowego. Organizacja rzesza obecnie ponad 420 członków związanych z szeroko pojętymi inwestycjami i zarządzaniem finansami. Budowa zaufania do rynku, wpływanie na kształt branży inwestycyjnej, tworzenie dobrych praktyk i dzielnie się nimi ze środowiskiem finansowym są jednymi z nadrzędnych celów stowarzyszenia. Pieczę nad działaniem CFA Society Poland sprawuje Krzysztof Jajuga, autor książek, na których wychowywało się wiele osób działających teraz na rynku. Funkcję prezesa pełni od początku istnienia CFA Society Poland. PRT

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda w swojej 25-letniej historii przeżyła lepsze i gorsze chwile. Zawsze jednak jej przedstawiciele starali się dbać o zaufanie nie tylko do samej GPW, ale także do całego rynku kapitałowego. Cel ten przyświeca również obecnej prezes GPW Małgorzacie Zaleskiej. – Zaufanie do rynku finansowego jest dobrem najwyższym, także zaufanie do rynku kapitałowego jest bardzo ważne. Jeśli inwestorzy będą postrzegali rynek jako bezpieczny, będzie to korzystne z punktu widzenia rozwoju całej gospodarki – mówiła zaraz po wyborze na prezesa GPW Zaleska. PRT

Izba Domów Maklerskich

„Budujemy zaufanie do rynku". Tym hasłem promuje się Izba Domów Maklerskich, na czele której stoi Waldemar Markiewicz. W tym roku IDM świętuje swoje 20-lecie. Dziś trudno sobie wyobrazić rynek kapitałowy bez Izby, która obecnie zrzesza 23 domy i biura maklerskie. IDM nie tylko bowiem reprezentuje interesy branży, ale też wspiera rozwój konkurencyjnego rynku kapitałowego, sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przed- siębiorstwa na ich cele rozwojowe, co z kolei wspomaga wzrost gospodarki i zwiększenie liczby miejsc pracy. PRT

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, która reprezentuje branżę PTE, powstała w 1999 r. Obecnie zrzesza 11 towarzystw. Członkowie Izby zarządzają obecnie aktywami o wartości około 135 mld zł, które inwestują przede wszystkim w polską gospodarkę. I chociaż na przestrzeni lat model działania OFE, które zarządzane są właśnie przez PTE, uległ wielu zmianom, to IGTE dowodzona przez Małgorzatę Rusewicz wciąż walczy o tworzenie legislacji sprzyjających efektywnemu systemowi emerytalnemu, a także podejmuje liczne inicjatywy edukacyjne w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego. PRT

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Myślisz: branża TFI, mówisz: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. To właśnie bowiem IZFiA, której prezesem jest aktualnie Marcin Dyl, reprezentuje i wspiera w rozwój towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na tym jednak działania IZFiA się nie kończą. Izba stara się także upowszechniać wiedzę na temat funduszy inwestycyjnych, a także rozwijać i doskonalić zasady etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami. IZFiA na przestrzeni lat dała się poznać także jako twardy partner w dyskusji o rynku kapitałowym, o czym przekonali się m.in. regulator i nadzorca. PRT

Komisja Nadzoru Finansowego

O Komisji Nadzoru Finansowego, której przewodniczącym jest obecnie Andrzej Jakubiak, można mieć różne zdanie. KNF znajduje się bowiem w mało komfortowej sytuacji. To właśnie ta instytucja sprawuje nadzór m.in. nad rynkiem bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. I chociaż nie wszystkie działania KNF przypadają do gustu uczestnikom rynku, to działania podejmowane przez Komisję mają przede wszystkim na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szeroko rozumianego rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zaufania do rynku, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. PRT

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, na czele którego stoi Iwona Sroka, jest dziś jednym z kluczowych podmiotów infrastruktury rynkowej. To właśnie ta instytucja dba o rozliczanie i rozrachunek transakcji. KDPW to jednak nie tylko instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowego. Krajowy Depozyt to także ważny uczestnik debat na temat roli i przyszłości rynku kapitałowego. Przedstawiciele KDPW byli bardzo aktywni m.in. przy tworzeniu nowego modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. PRT

Miniterstwo Finansów

Co do tego, że Ministerstwo Finansów kierowane przez Pawła Szałamachę odgrywa kluczową rolę na rynku finansowym, nie trzeba nikogo przekonywać. MF nie tylko bowiem dba o budżet państwa, ale także realizuje zadania dotyczące funkcjonowania banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. To właśnie MF decyduje o ramach prawnych, w jakich funkcjonują firmy inwestycyjne. Nie dziwi więc fakt, że resort kierowany przez Pawła Szałamachę jest jednym z głównych adresatów apeli środowiska rynku finansowego i kapitałowego w sprawie zmian legislacyjnych, które mają poprawić warunki funkcjonowania tych rynków. prt

Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju, którym kieruje były prezes BZ WBK Mateusz Morawiecki, to w tej chwili jeden z głównych rozgrywających na szeroko pojętym rynku kapitałowym. Jego przedstawiciele liczą, że „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", który ma wyjść z Ministerstwa Rozwoju, stanie się motorem napędowym rynku. Niektórzy w swoich oczekiwaniach idą jeszcze dalej i liczą, że sam Mateusz Morawiecki będzie rzecznikiem rynku kapitałowego na szczeblu rządowym. Wszak to właśnie MR odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania funduszy europej- skich. PRT

Ministerstwo Skarbu Państwa

Mimo że Ministerstwo Skarbu Państwa, według oficjalnych zapowiedzi, ma być niedługo zlikwidowane, to nadal resort odgrywa niezwykle ważną rolę na rynku kapitałowym. MSP, dowodzone przez Dawida Jackiewicza, wciąż bowiem pełni nadzór właścicielski i zarządza portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym również tych notowanych na GPW. Często ma to niebagatelny wpływ na ich notowania. To bowiem Skarb Państwa decyduje m.in. o zmianach kadrowych w spółkach czy też o sposobie podziału zysku. PRT

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski, którego prezesem od niedawna jest Adam Glapiński, pełni jedną z kluczowych ról na rynku finansowym. To właśnie ta instytucja odpowiada za stabilność pieniądza, a także całego systemu finansowego. W ramach pełnionych funkcji NBP dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego. Nie można także zapominać o działaniach edukacyjnych podejmowanych przez NBP, które mają na celu upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa. PRT

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Niemal każda grupa uczestników rynku kapitałowego ma swoich reprezentantów. Mają ją również spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Od 1993 r. o ich interesy dba bowiem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego prezesem jest Mirosław Kachniewski, który funkcję tę sprawuje od maja 2011 r. Prowadzona przez niego organizacja udziela wsparcia spółkom zarówno w aspekcie informacyjnym, edukacyjnym, jak i prawnym. Obszar działań SEG jest jednak zdecydowanie szerszy. Stowarzyszenie podejmuje również prace na rzecz roz- woju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. PRT

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Chociaż od wielu lat mówi się o zmierzchu inwestorów indywidualnych na naszym rynku, to wciąż ta grupa stanowi ważny element środowiska giełdowego. Od lat próbuje ją wspierać Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, którego prezesem jest Jarosław Dominiak. Organizacja ta działa na naszym rynku od 1999 r. Zgodnie ze statutem SII powinien dbać o ochronę praw drobnych inwestorów, reprezentując ich m.in. na walnych zgromadzeniach spó- łek. PRT

Związek Maklerów i Doradców

Jak sama nazwa wskazuje, Związek Maklerów i Doradców, na czele którego stoi Paweł Cymcyk, zrzesza maklerów i doradców inwestycyjnych. Obecnie do ZMiD należy ponad 1,5 tys. członków. Organizacja ta nie tylko skupia ludzi, którzy już są obecni na rynku. Stara się także pomóc wszystkim tym, którym marzy się praca maklera lub doradcy inwestycyjnego. W tym celu ZMiD prowadzi m.in. szkolenia, które mają przygotować kandydatów do egzaminów sprawdzających wiedzę w tym zakresie. Jak bowiem podkreślają przedstawiciele ZMiD, głównymi zadaniami tej organizacji są m.in. kształtowanie zwyczajów obrotu instrumentami finansowymi i zasad etyki zawodowej maklerów i doradców, a także działalność edukacyjna z zakresu rynku kapitałowego.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA