Wierzytelności

EuroRating potwierdza ocenę GetBacku

Agencja EuroRating zdecydowała się potwierdzić poziom ratingu kredytowego firmy GetBack na poziomie BB z perspektywą stabilną.
Foto: parkiet.com

Jak napisano, weryfikacja ratingu uwzględnia decyzję w sprawie emisji prawie 20 mln akcji oraz dokonanej wpłaty na jej poczet, w postaci udzielonej pożyczki do kwoty 85 mln zł, przez głównego akcjonariusza spółki, firmę DNLD Holdings.

EuroRating spodziewa się, że wobec uchwalenia nowej emisji oraz potwierdzenia deklaracji udziału w niej przez największego akcjonariusza, emisja ta dojdzie do skutku i zostanie przeprowadzona w krótkim czasie. Agencja spodziewa się, że w efekcie firma zostanie dokapitalizowany kwotą około 120-200 mln zł, co wzmocni zarówno bieżącą płynność spółki, jak i w pewnym zakresie również jej pozycję kapitałową.

Warto jednak zaznaczyć, że utrzymanie bieżącego poziomu ratingu zostało dokonane przy założeniu realizacji pełnego planu spółki w zakresie jej dokapitalizowania, a więc przy założeniu, że zgromadzenie akcjonariuszy uchwali również drugą, większą emisję 50 mln nowych akcji, oraz że emisja ta zostanie przeprowadzona w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Tymczasem akcjonariusze spółki wciąż nie zdecydowali o drugiej emisji. Walne zgromadzenie spółki, które ma o tym decydować już dwukrotnie było przerywane. Nowy termin zebrania akcjonariuszy wyznaczono na 17 kwietnia.

W ocenie agencji planowane podwójne dokapitalizowanie przyczyni się do poprawy struktury pasywów, a także pozwoli spółce na spłatę wyemitowanych wcześniej obligacji o najwyższym oprocentowaniu (w tym również obligacji z opcją put), co powinno również skutkować obniżeniem poziomu ponoszonych kosztów finansowych.

EuroRating oczekuje przy tym, że GetBack po przeprowadzeniu nowych emisji akcji spowolni i ustabilizuje tempo rozwoju biznesu, skupiając się na skutecznym wykorzystaniu nabytych w poprzednich kwartałach aktywów, co – przy efektywnym modelu działalności operacyjnej spółki – powinno przełożyć się na znaczną poprawę wolnych przepływów pieniężnych.

Agencja przypomniała przy tym, że długoterminowy rating kredytowy na poziomie BB oznacza: „Podwyższone ryzyko kredytowe. Relatywnie niższa wiarygodność finansowa. Wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych. Wysoki lub średni poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności".

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.