Technologie

Klabater uchwalił program motywacyjny

Celem wynikowym, warunkującym przydział akcji, ma być osiągnięcie sumy wyników brutto w latach obrotowych 2021-2023 w wysokości nie mniejszej niż 16,5 mln zł.
Foto: materiały prasowe

Wczoraj odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy studia. Zdecydowało m.in. o zmianach w radzie nadzorczej. Ustanowiło też program motywacyjny na lata 2021-2023 dla pracowników, współpracowników oraz członków zarządu.

W celu realizacji programu spółka będzie mogła wyemitować nie więcej niż 330 tys. warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających łącznie do objęcia nie więcej niż 330 tys. akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda z wyłączeniem prawa poboru.

Cele warunkujące przyznanie akcji podzielono na dwie części. Celem wynikowym jest osiągnięcie sumy wyników brutto z działalności kontynuowanej w latach obrotowych 2021-2023 w wysokości nie mniejszej niż 16,5 mln zł. Jeśli osiągnięcie tego celu nastąpi w granicach 70-100 proc., to również warranty zostaną przyznane proporcjonalnie. Natomiast osiągnięcie progu mniejszego niż 70 proc. celu wynikowego skutkuje niepowstaniem prawa do objęcia warrantów.

Z kolei cel rynkowy zakłada, że na dzień weryfikacji zakładana zmiana kursu akcji powinna być wyższa od wyrażonej w procentach i powiększonej o 100 pkt procentowych zmiany WIG w tym okresie.

Cenę emisyjną akcji serii D ma ustalić zarząd. Nie będzie niższa niż średnia wartość kursu akcji z III i IV kwartału 2020 r., pomniejszona o dyskonto w wysokości 10 proc. za jedną akcję.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.