REKLAMA
REKLAMA

Handel i konsumpcja

Dino Polska z ratingiem kredytowym BBB-

Agencja EuroRating nadała spółce rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.
Foto: materiały prasowe

EuroRating pozytywnie ocenia stosunkowo wysokie i nadal rosnące marże na sprzedaży na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Do czynników pozytywnych agencja zalicza również wysoką efektywność działalności mierzoną m.in. cyklem konwersji gotówki, który (z uwagi na szybką rotację zapasów, praktycznie zerowy cykl obrotu należności handlowych oraz relatywnie długi cykl spłaty zobowiązań handlowych) jest ujemny – czytamy w uzasadnieniu.

Poziom zadłużenia spółki, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej przez nią działalności, EuroRating ocenia jako umiarkowany. Na koniec III kwartału 2019 r. łączne zobowiązania miały około 60-proc. udział w sumie pasywów, a relacja długu finansowego netto do EBITDA kształtowała się na poziomie 1,5x.

Do czynników pozytywnych agencja zalicza utrzymywanie przez Dino korzystnej i stosunkowo bezpiecznej struktury czasowej długu, bowiem w ostatnich latach stale zdecydowana większość (około 80 proc.) zadłużenia oprocentowanego miała charakter długoterminowy.

Do silnych stron handlowej spółki EuroRating zalicza również generowanie stosunkowo wysokich i rosnących proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży przepływów z działalności operacyjnej. Do niedawna Dino mogło niemal wyłącznie z tego źródła finansować rosnące nakłady inwestycyjne na rozwój sieci sprzedaży. Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że w ciągu kilku ostatnich kwartałów wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci sklepów i nowe centra dystrybucyjne zostały znacznie zintensyfikowane i przekraczają już generowane przepływy z działalności operacyjnej. Skutkuje to generowaniem przez spółkę ujemnych wolnych przepływów pieniężnych, co może skutkować dalszym wzrostem zadłużenia.

W powyższym kontekście EuroRating pozytywnie ocenia fakt, że zarząd spółki nie planuje w najbliższym czasie rekomendowania wypłaty dywidend dla akcjonariuszy.

Do czynników ryzyka związanych z realizowaną strategią dynamicznego organicznego rozwoju sieci sklepów Dino EuroRating zalicza również pogarszającą się sytuację na rynku pracy. Wobec rekordowo niskiego bezrobocia spółka przy dalszym wzroście liczby sklepów może napotkać na rosnące problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby pracowników, co (wraz z planowanym przez rząd zwiększaniem płacy minimalnej) będzie wywierało silną presję na wzrost wynagrodzeń i może negatywnie rzutować na realizowane marże. Czynnikiem niepewności jest także (na razie czasowo zawieszony) plan wdrożenia podatku od sprzedaży detalicznej.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA