Banki

Czeskie banki atrakcyjniejsze niż polskie

Kupno akcji Komercnik Banka i Monety Money Bank zalecają analitycy Haitonga. Czołowe czeskie banki są bardziej rentowne, mniej ryzykowne i mogą wypłacić dywidendę.
Foto: materiały prasowe

Haitong Bank w raporcie z 23 lipca podwyższa rekomendację dla Komercni Banka do „kupuj" z „neutralnie", jednocześnie obniżając cenę docelową do 720 CZK, oraz utrzymuje rekomendację „kupuj" dla Moneta Money Bank, obniżając cenę docelową do 72,2 CZK.

Komercni z potencjałem

Haitong Bank zaktualizował model o wytyczne zarządu po wybuchu pandemii COVID-19 i obniżkę przez Czeski Bank Centralny (CNB) stopy referencyjnej o 200 pb. do 0,25 proc. Bazowym scenariuszem pozostaje krótkie odbicie U-kształtne i druga fala pandemii jesienią, która będzie miała mniej dotkliwe konsekwencje makroekonomiczne i nie spowoduje dalszych obniżek stóp procentowych. Jednak Haitong obniżył prognozę zysku netto na lata 2020/21 o 37/39 proc., odpowiednio do 9,43 mld CZK (-37 proc. r/r) i 9,66 mld CZK (+2 proc. r/r). Z powodu pandemii zarząd banku zrewidował prognozę kosztu ryzyka na lata 2020-21 do przedziału 70 pb. rocznie (z wcześniej przewidywanych 10 pb. w 2020 r.).

Po spadku kursu akcji (-28,5 proc. od początku roku wobec spadku indeksu MSCI EE o 5,5 proc.) Komercni Banka jest obecnie wyceniany ze wskaźnikiem P/BV na rok 2020 na poziomie 1,0x, podczas gdy 5-letnia średnia wynosi 1,6x, ze zwyczajową premią w stosunku do polskich banków (0,7x). Analitycy uważają, że ta nadwyżka jest uzasadniona biorąc pod uwagę wysoki potencjał dywidendowy, wyższy zwrot na kapitale (ROE) i niższy profil ryzyka. Na tę chwilę najpoważniejszymi zagrożeniami dla scenariusza Haitong Banku są przedłużający się globalny kryzys i kolejne obniżki stóp procentowych. Analitycy uważają, że bank ma podstawy do osiągnięcia wskaźnika wypłaty dywidendy bliskiego 100 proc. w ciągu najbliższych przynajmniej 2 lat, lub też wypłaci wysoką, jednorazową dywidendę, pomagając ROE wrócić do poziomu dwucyfrowego.

Zarząd Komercni Banka zakłada ścisłą kontrolę kosztów i stabilny poziom wydatków operacyjnych w 2020 r., pomimo nieoczekiwanych konsekwencji pandemii. Sprzyjać będą temu nadzwyczajne środki podjęte w marcu br. i oczekiwane przyspieszenie procesu optymalizacji sieci placówek. W sierpniu 2020 r. bank planuje mieć 241 oddziałów detalicznych, wobec 332 w marcu 2020 r. (spadek o 27 proc.). Pełny wpływ redukcji liczby oddziałów będzie widoczny w 2021 r. i w opinii analityków będzie się wiązał z jednorazowymi kosztami (wypłata odpraw, koszty zamykania placówek i zerwania umów z najemcami). Powinny one zostać zaksięgowane w II kw. 2020 r.

Analitycy oczekują, że wzrost akcji kredytowej będzie się utrzymywał na kilkuprocentowym poziomie, biorąc pod uwagę, że kredyty korporacyjne są wspierane przez gwarancje rządowe, a popyt ze strony klientów detalicznych jest względnie stabilny. Zarząd oczekuje, że obniżka stóp procentowych doprowadzi do wysokiego jednocyfrowego spadku przychodów odsetkowych netto w 2020 r. Regulacje w sprawie opłat SEPA powinny negatywnie wpłynąć na dynamikę opłat.

Moneta Money Bank walczy o dywidendę

Haitong Bank zaktualizował model o obniżoną prognozę zarządu po wybuchu pandemii COVID-19 i obniżkę przez CNB a także przejęcie aktywów Wustenrot (transakcja została sfinalizowana 1 kwietnia br.). Bazowym scenariuszem pozostaje U-kształtne odbicie gospodarcze i druga fala pandemii jesienią, która będzie miała mniej dotkliwe konsekwencje makroekonomiczne i brak dalszych obniżek stóp procentowych. Sfinansowana z własnych funduszy akwizycja aktywów Wustenrot przy wskaźniku P/B z 2019 r. na poziomie 0,88x poprawia profil ryzyka Moneta Money Bank (spadek ekspozycji na kredyty konsumenckie do 20 proc. z blisko 30 proc. portfela), ale może też nieco obniżyć rentowność, szczególnie w perspektywie krótkoterminowej.

Haitong obniżył prognozę zysku netto na lata 2020/21 o 31/32 proc., do odpowiednio 2,43 mld CZK (-40 proc. r/r) i 2,56 mld CZK (+4 proc. r/r). Po spadku kursu akcji (-15,4 proc. od początku roku. wobec spadku indeksu MSCI EE, o 5,5 proc., ale lepiej niż Komercni Banka, który stracił 28,2 proc.). Analitycy oczekują, że w 2020 r. koszt ryzyka wyniesie 170 pb., czyli znajdzie się w dolnej granicy przewidywań zarządu (170-180 pb.). W wycenie uwzględniono również ryzyko gorszej jakości portfela kredytowego poprzez podniesienie wskaźnika beta (do 1,2 z 1,0). Jednocześnie przejęcie Wustenrot (w I kw. 2020 r. koszt ryzyka poniżej 5 pb.) powinno ustabilizować profil ryzyka banku o ok. 20 pb. do 50-70 pb. w perspektywie średnioterminowej.

Moneta Money Bank jest obecnie wyceniany ze wskaźnikiem P/BV na rok 2020 na poziomie 1,0x, czyli tak samo jak Komercni Banka, ale z premią w stosunku do polskich banków (P/BV 0,7x). Analitycy uważają, że premia ta jest uzasadniona biorąc pod uwagę wysoki potencjał dywidendowy i wyższe ROE.

Zarząd jest zdeterminowany, aby wypłacić 80 proc. dywidendę, ale decyzja w tej sprawie zależy od rekomendacji organów nadzoru, która zostanie wydana jesienią. Analitycy są sceptyczni co do możliwości wypłaty w tym roku (oczekują, że zostanie ona obniżona do 0 proc.). Jednocześnie uważają, że bank ma wystarczający poziom kapitałów, aby utrzymać 80 proc. stopę dywidendy przynajmniej przez najbliższe 2 lata.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.