REKLAMA
REKLAMA

Banki

Zarząd komisaryczny w banku spółdzielczym

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie pod Tarnobrzegiem mającym problemy z płynnością.
Foto: parkiet.com

Grębowski bank spółdzielczy to jedna z najmniejszych tego typu instytucji, jej suma bilansowa to 60 mln zł. Ostatnio pojawiły się w lokalnych mediach doniesienia o runie klientów na bank.

Komisja podczas wtorkowego posiedzenia, biorąc pod uwagę analizę stanu faktycznego oraz obowiązujący stan prawny, stwierdziła spełnienie przesłanek wynikających z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo bankowe i zasadność ustanowienia w banku zarządu komisarycznego w celu zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy. Zarząd komisaryczny został zobowiązany m.in. do sporządzenia sprawozdania finansowego banku na dzień poprzedzający dzień ustanowienia zarządu komisarycznego oraz poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

KNF wyjaśnia, że ustanowienie zarządu komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania banku spółdzielczego, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą Prawo bankowe. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi klientów Banku Spółdzielczego w Grębowie. Bank spółdzielczy nadal będzie świadczył usługi w dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące bank z klientami. Nadal obowiązują również umowy z jego pracownikami i kontrahentami.

Jednocześnie rada nadzorcza zostaje zawieszona, członkowie dotychczasowego zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa, a ustanowione wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Od decyzji KNF rada nadzorcza może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie Prawo bankowe i statucie do właściwych władz i organów banku. Na czas trwania zarządu komisarycznego kompetencje innych organów banku zostają zawieszone.

Zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie ustanowiono w składzie: Zbigniew Leszek Górniak (przewodniczący zarządu komisarycznego), Joanna Mandla i Edyta Maria Glajcar (członkowie zarządu komisarycznego). Według KNG to osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do sprawowania funkcji w zarządzie komisarycznym.

Depozyty zgromadzone w bankach spółdzielczych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do 100 tys. euro.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA