Latem 2007 r. Europejski Bank Inwestycyjny po raz pierwszy w historii wprowadził zielone obligacje, rozpoczynając nowy trend w emisjach papierów wartościowych. Skumulowane emisje takich obligacji przekroczyły już poziom 2 bln euro.

Wpływy z zielonych obligacji są przeznaczane na projekty, które przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu i dotyczą m.in. energii odnawialnej, efektywności energetycznej czy transportu. Wpisują się w założenia Zielonego Ładu, zgodnie z którymi państwa Unii Europejskiej zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i wypełnić w ten sposób swoje zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego.

ESG coraz ważniejsze

Trend inwestowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju (czynniki środowiskowe, społeczne oraz z obszaru ładu korporacyjnego) obserwujemy na globalnych rynkach już od dłuższego czasu. Według danych Climate Bond Initiative w 2022 r. uplasowane zostaną papiery o wartości przekraczającej bilion dolarów, a kolejnym dużym kamieniem milowym i celem na 2025 r. jest poziom 5 bln USD. Obligacje są znaczącym wkładem do łącznej puli 9 bln USD zielonych inwestycji, które według szacunków firmy McKinsey są potrzebne (w skali roku), aby do 2050 r. osiągnąć cele klimatyczne wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu.

Proekologiczne obligacje umożliwiają inwestorom śledzenie przepływu ich środków do zrównoważonej gospodarki. Do dalszego wzrostu popularności takich papierów powinny się przyczynić unijne regulacje (m.in. taksonomia oraz dyrektywa CSRD), dzięki którym raportowane kwestie dotyczące ESG mają być bardziej konkretne i porównywalne. A dzięki temu powinno spaść ryzyko greenwashingu, czyli udawania proekologicznego podejścia. Eliminacja niepewności, wynikająca z nowych regulacji, powinna też ułatwić transgraniczne przepływy kapitału.

W krajowym ekosystemie zielonych instrumentów finansowych istotną rolę odgrywa Giełda Papierów Wartościowych – również w zakresie zielonych obligacji. Razem z International Finance Corporation (podmiot działający w ramach World Bank Group) oraz kancelarią Baker McKenzie GPW wspiera podmioty, które chcą się przygotować do emisji takich papierów. Bank Światowy jest jednym z największych dostarczycieli kapitału dla krajów rozwijających się w zakresie finansowania zmian klimatycznych.

Spółki i jednostki sektora publicznego

Zielone obligacje emitują nie tylko przedsiębiorstwa, ale również przedstawiciele sektora publicznego. Na taki krok decydują się przede wszystkim duże miasta na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych, ale coraz częściej słychać też o emisjach w naszym regionie.

Przykładem może być Grudziądz. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu pod koniec 2020 r. otrzymały certyfikat na finansowanie i refinansowanie obligacji przychodowych na kwotę 63,2 mln zł. Emisja została przeprowadzona przy współudziale DNB Bank Polska, który nabył obligacje do własnego portfela. Finansowanie przeznaczono na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Przedstawiciele MWiO podkreślali, że unijna legislacja zmierza w kierunku promowania inwestycji służących ekologii. Liczą, że legitymowanie się przez spółkę produktem o takim statusie pomoże jej w przyszłości w staraniach o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie finansowej.

Czytaj więcej

Inwestorzy są zainteresowani emisjami zielonych obligacji

Pula dostępnego finansowania, powiązanego z zielonymi inwestycjami, systematycznie rośnie. Popularność zyskują nie tylko klasyczne zielone obligacje, ale też papiery powiązane ze zrównoważonym rozwojem, czyli sustainability-linked bonds.

Obecnie największym emitentem zielonych obligacji jest EBI (niemal 50 mld euro papierów zielonych i 9 mld euro zrównoważonych). W latach 2019–2022 udział tych obligacji w całkowitej emisji EBI wzrósł o 20 pkt proc., z ówczesnych 7 proc. do aktualnych 27 proc.

GG Parkiet