Działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej spółka zanotowała w tym okresie 0,4 mln zł straty netto wobec 0,9 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się do 0,1 mln zł z 1,4 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 11,7 mln zł i były o prawie 11 proc. niższe niż przed rokiem.

Spółka podaje, że na wynik finansowy III kwartału wpływ miały dodatkowe koszty jednorazowe związane z wyposażaniem nowego zakładu produkcyjnego. Spółka szacuje, że koszty przeniesienia części zapasów ze starego do nowego budynku oraz zmiana organizacji magazynów spowodowały powstanie kosztów przewyższających 220 tys. zł. Ponadto pięciomiesięczne opóźnienie oddania do użytkowania nowego zakładu i modernizacji istniejących budynków skutkowało brakiem planowanych efektów handlowych, oraz oczekiwanego wzrostu produktywności, a także ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z przedłużającą się inwestycją.

- Wyniki III kwartału oceniamy lekko negatywnie. Opóźnienia w uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych w połączeniu z trudną sytuacją makro spowodowały wzrost kosztów, które doprowadziły do powstania straty. Zwiększone koszty utrzymania nowych powierzchni i urządzeń nie miały jeszcze przełożenia na przychody. Produkcja została już uruchomiona, dlatego spodziewamy się, że poprawa wyników, która miała nastąpić w II połowie 2023 r. i opóźniła się przez przeciągające się prace budowlane, będzie widoczna w 2024 roku – komentuje Anna Tobiasz, analityk DM BDM.

Po trzech kwartałach 2023 r. Biomaxima wypracowała prawie 0,5 mln z zysku netto wobec 28,6 mln zysku w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 33,5 mln zł i były co oznacza spadek rok do roku o 74 proc. tak znaczący spadek przychodów był wynikiem zaprzestanie masowej sprzedaży testów i pozostałych wyrobów związanych ze diagnostyką COVID-19, które miały istotny wpływ na zeszłoroczne wyniki.