To odpowiedź rynku na informację o zawarciu umowy z React Health Holdings oraz Medi-Lynx Cardiac Monitoring, na mocy której wygasa wyłączność licencji na korzystanie z własności intelektualnej spółki oraz prawo wyłączności tych podmiotów na prowadzenie sprzedaży i dystrybucji jej produktów oraz usług spółki na terenie USA.

Jak wyjaśnia zarząd telemedycznej firmy wygaśnięcie wyłączności stanowi istotny element wdrażania strategii rozwoju sprzedaży spółki na rynku USA i oznacza, że od 1 marca Medicalgorithmics będzie uprawniony do dostarczania produktów oraz usług również innym podmiotom na terytorium Stanów Zjednoczonych, co uczyni możliwym pozyskanie nowych dystrybutorów na tym rynku.

Czytaj więcej

Medicalgorithmics wchodzi na rynek brytyjski

Spółka zobowiązała się, że nie udzieli innym podmiotom prawa wyłączności do dystrybucji i świadczenia produktów oraz usług na terytorium USA w ciągu dwóch lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów w Medi-Lynx, czyli do 28 lipca 2024 r., chyba że umowa wsparcia zostanie wcześniej wypowiedziana przez drugą stronę. Na mocy umowy zmieniającej, począwszy od dnia 31 marca 2023 r. okres wypowiedzenia umowy wsparcia przez jej strony ulega skróceniu do 60 dni.

"Zmieniona umowa licencji przewiduje wygaśnięcie licencji po upływie dwóch miesięcy, zamiast dwóch lat, od wystąpienia zdarzeń rozwiązujących wskazanych umową, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie licencji zawartej z Medicomp takich jak zakończenie działalności lub niewypłacalność spółki, kiedy obowiązuje dwuletni okres" – wyjaśnia Medicalgorithmics w komunikacie.

Płatności na rzecz spółki z tytułu zawieranych lub zmienianych umów są nadal gwarantowane przez React Health.