Definicja działalności gospodarczej pojawia się w wielu aktach prawnych. Kluczowe znaczenie ma definicja tego pojęcia zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Aby działalność przedsiębiorcy mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi być przede wszystkim wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, a także mieć charakter zarobkowy. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i mogą rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o dokonanie tego wpisu. Trudność może sprawiać próba określenia omawianej działalności z punktu widzenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W klasyfikacji tej nie ma wprost wymienionej działalności polegającej na kupnie lub sprzedaży papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych lub osiąganiu dochodów z transakcji zawieranych na rynku walutowym. Wydaje się, że działalność taka może być zakwalifikowana jako „Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (PKD 64.99. Z). Podklasa ta obejmuje pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych w inny sposób niż udzielanie pożyczek. Nie obejmuje natomiast w szczególności działalności polegającej na obrocie papierami na zlecenie, sklasyfikowanej pod kodem PKD 66.12. Z. Działalność przedsiębiorcy w zakresie inwestowania w papiery wartościowe nie może naruszać przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi i obejmować tego rodzaju aktywność, która zgodnie z tymi regulacjami jest zastrzeżona dla profesjonalnych uczestników obrotu, jak np. domy maklerskie lub banki, i wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Jeżeli więc przedsiębiorca chciałby nabyć lub sprzedać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe notowane w obrocie zorganizowanym, powinien skorzystać z pośrednictwa uprawnionego podmiotu.

Magdalena Lewandowska-Gładka, prawnik współpracujący z Noble Securities

Przyłącz się do dyskusji na forum parkiet.com