Tag:

Szkoła Giełdowa

Rusza 20 edycja SIGG. Uczniowie sprawdzą się na giełdzie

Ruszyła rejestracja do jubileuszowej, 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej organizowanej przez GPW oraz Fundację GPW. Udział w niej mogą wziąć zespoły uczniów pod opieką nauczyciela (od dwóch do czterech osób) szkół ponadpodstawowych oraz siódmej i ósmej klasy szkół podstawowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 października.

Rusza Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i starszych klas podstawowych już po raz 20-ty poznają tajniki rynku kapitałowego i giełdy. „Parkiet” i „Rzeczpospolita” są patronami medialnym akcji.

Szkoła Główna Handlowa umacnia się na pozycji czołowej kuźni prezesów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – te trzy uczelnie mogą się pochwalić największym udziałem swoich absolwentów wśród szefów dużych firm w Polsce.

Najmłodsi znów wchodzą na parkiet

Ruszyła 18 edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Pula nagród sięga 100 tys. zł. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a także VII i VIII klas szkół podstawowych. Rejestracja potrwa do 20 października.

Polscy menedżerowie cenią korzyści z edukacji

W ostatnich latach kadra menedżerska coraz bardziej dba o zdobycie dobrego wykształcenia. Wśród szefów spółek na GPW nie brakuje doktorów, a nawet profesorów.

Mity giełdowe, czyli jakich błędów unikać w przyszłości?

Przerwanie dobrej passy na warszawskiej giełdzie nie jest powodem, by na dobre porzucać inwestowanie w akcje. Równocześnie stanowi dobrą lekcję na przyszłość. Jakich błędów unikać, by wychodzić na swoje?

W USA inwestycje w akcje spółek dywidendowych są bardziej rentowne niż w inne walory

Spo­śród 64 naj­po­pu­lar­niej­szych stra­te­gii in­we­sty­cyj­nych jed­ną z naj­mniej sku­tecz­nych w mi­nio­nych kil­ku­na­stu la­tach by­ła ta zna­na ja­ko „Dogs of the Dow” opar­ta na ak­cjach spół­ek o wy­so­kiej sto­pie dy­wi­den­dy – wy­ni­ka z sy­mu­la­cji ana­li­ty­ków Ame­ry­kań­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia In­we­sto­rów In­dy­wi­du­al­nych (AAII)

Jakie narzędzia analizy technicznej przydają się na rynku forex

Inwestor stawiający pierwsze kroki na rynku forex staje przed dylematem doboru odpowiedniej metody wspomagającej podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Błądzenie losowe czy dająca się przewidzieć przyszłość?

Większość inwestorów z rynku walutowego nieustannie stara się przewidzieć przyszłe kursy walut, jednak niewielu z nich w swej analizie bierze pod uwagę emocje i oczekiwania uczestników tego rynku