Portfel spółek dywidendowych może zapewnić stały dochód

Inwestorzy, kupując akcje danej spółki, często przede wszystkim liczą na wzrost kursu, ale wysokie zyski mogą przynieść także dywidendy. Jak zbudować portfel dywidendowy?

Publikacja: 06.04.2015 12:00

Portfel spółek dywidendowych może zapewnić stały dochód

Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik SM Sławomir Mielnik

Aż 205 spółek notowanych na GPW i NewConnect zdecydowało się podzielić z akcjonariuszami zyskiem za rok 2013. W tym roku liczba emitentów wypłacających dywidendę może być jeszcze większa. Czym jest właściwie dywidenda? To część lub całość zysku firmy po opodatkowaniu, który dzieli ona wśród swoich akcjonariuszy. To najważniejsze prawo majątkowe akcjonariusza. W uproszczeniu mówiąc, każdy z nich powinien otrzymać taki procent zysku przeznaczonego do podziału, jaki jest jego udział w kapitale spółki. Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy i jej wysokości lub też zachowania zysków w spółce należy ostatecznie do walnego zgromadzenia. Wcześniej zarząd przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie, rekomendując odpowiednie kroki walnemu zgromadzeniu.

Załóżmy, że pewna spółka w 2015 roku chce przeznaczyć na dywidendę 600 mln zł, a jej kapitał dzieli się na 200 mln walorów, co oznacza, że na akcję przypadnie równe 3 zł. Warto zaznaczyć, że obliczając kwotę dywidendy na jeden walor, należy wyłączyć akcje własne posiadane przez spółkę. Zdarzają się również akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy, które przyznają ich właścicielom wyższą dywidendę, ale nie może ona przewyższać więcej niż o połowę kwoty przypadającej na akcję nieuprzywilejowaną. Na polskim rynku takie walory to rzadkość (nie są dopuszczane do obrotu na GPW, ale zaburzają typowy podział zysku). Wracając do przykładu – jeśli akcjonariusz posiada 100 akcji naszej spółki, to w tym roku na każdą z nich przypadnie mu 3 zł, czyli łącznie 300 zł. Oczywiście pod warunkiem, że będzie miał te walory na rachunku w odpowiednim dniu.

Jak załapać się na dywidendę?

Aby uczestniczyć w podziale zysku, należy posiadać akcje danej spółki w tzw. dniu dywidendy. Zarząd opisywanej przez nas spółki zaproponował, aby dniem dywidendy była środa 15 kwietnia. Akcjonariusz musi formalnie mieć wtedy akcje, aby wziąć udział w podziale zysku. Trzeba jednak pamiętać, że rozliczenie przez KDPW transakcji akcjami na GPW trwa dwa dni robocze (kiedyś były to trzy dni). Zatem ostatnim dniem, w którym zakup akcji zapewnił otrzymanie dywidendy, jest poniedziałek 13 kwietnia. Nie trzeba jednak trzymać tych akcji aż do dnia ustalenia prawa do dywidendy (czyli do 15 kwietnia). We wtorek 14 kwietnia akcje będą już notowane bez praw do dywidendy i wtedy akcjonariusz może je sprzedać, a i tak weźmie udział w podziale zysku.

Warto zaznaczyć, że we wtorek kurs zostanie obniżony o wysokość dywidendy. Oznacza to, że jeśli kurs akcji w dniu dywidendy wyniósłby 140 zł, to po odcięciu prawa do 3 zł dywidendy na akcję zostałby obniżony o tę właśnie kwotę, czyli do 137 zł. Dlaczego tak się dzieje? Ze spółki wypływają pieniądze na dywidendę, więc jej akcje powinny być mniej warte właśnie o jej wysokość. Jednak w zamian na rachunek akcjonariusza wpływa gotówka (pomniejszona o podatek). Spółki w różnych terminach wypłacają gotówkę, w zależności od ich przepływów pieniężnych, inwestycji itp.

Stopa dywidendy cennym wskaźnikiem

Jak ocenić atrakcyjność dywidendy? Warto posłużyć się wskaźnikiem, który oblicza się, dzieląc kwotę dywidendy przypadającą na akcję przez kurs na GPW. W naszej przykładowej spółce aktualna stopa dywidendy wynosi 2,1 proc. (3 podzielone przez 140). Czy to dużo? Często analitycy porównują ten wskaźnik do rentowności obligacji skarbowych i oprocentowania lokat. Rentowność 10-letnich polskich obligacji wynosi obecnie 2,3 proc., a oprocentowanie lokat rzadko przekracza 3 proc.

W ubiegłym roku średnia stopa dywidendy dla WIG wyniosła 3,5 proc., ale znalazło się kilkanaście spółek na GPW, których stopy dywidendy oscylowały w okolicach 6–8 proc. Zdarzały się nawet stopy dywidendy rzędu kilkunastu procent, ale zwykle wynika to ze zdarzeń jednorazowych w spółce (np. sprzedaży części biznesu albo wypłaty zysków zakumulowanych z poprzednich lat). Stopa dywidendy pokazuje, ile w rzeczywistości jest warta nominalna kwota przypadająca na akcję. Wprawdzie jedna ze spółek wypłaca nominalnie znacznie więcej na walor, bo ponad 93 zł, ale jej kurs sięgnął 8500 zł, więc stopa dywidendy wyniosła 1 proc.

W Polsce przychody z tytułu dywidend opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 proc. Osoby fizyczne nie muszą wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend ani kwoty pobranego zryczałtowanego podatku. Na rachunek inwestora wpływa dywidenda już pomniejszona o podatek.

Kto podzieli się zyskiem?

Wysoka stopa dywidendy to dobry argument do akumulowania akcji danej spółki. Dzięki temu inwestor może zbudować portfel stabilnych spółek, które regularnie dzielą się zyskiem, co może zapewnić stały dochód. Najczęściej firmy ustalają dzień dywidendy i wypłacają gotówkę między kwietniem a październikiem. Warto wybierać średnie i duże firmy, które regularnie płacą dywidendy i podtrzymują tę politykę. Należy postawić na spółki stabilne finansowo, mające silną pozycję na rynku, trwale rentowne i cechujące się niższymi wahaniami kursu.

W jaki sposób można ocenić potencjał spółki do wypłaty dywidendy? – Dokonując takiej oceny, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zapotrzebowanie na kapitał własny w danej spółce. Jeżeli przedsiębiorstwo chce się rozwijać, to zazwyczaj czekają je wydatki kapitałowe i inwestycje w majątek pracujący. Może to w znacznym stopniu ograniczyć zdolność spółki do podziału zysku z akcjonariuszami – wskazuje Marek Straszak, doradca inwestycyjny w DM BPS. Zwraca uwagę, że dywidendę wypłacają przede wszystkim spółki o stabilnej sytuacji finansowej widocznej m.in. w silnej pozycji gotówkowej. – Inwestorzy powinni także zwracać uwagę na historię wypłaty oraz obecność polityki dywidendowej, które mogą być dobrymi prognostykami co do wielkości wypłaconej dywidendy w przyszłości – podkreśla ekspert.

To, że firma ma sporo gotówki na koncie, wcale nie świadczy, że wypłaci ją akcjonariuszom w formie dywidendy, szczególnie jeśli nigdy wcześniej tego nie robiła. Świadczą o tym liczne przykłady na GPW. Niektóre firmy mają przyjętą klarowną, kilkuletnią politykę dywidendową, dzięki której wiadomo, czy i w jakim stopniu będą dzielić się zyskiem. Na GPW wśród najbardziej atrakcyjnych pod względem regularności i wysokości dywidend branż są telekomunikacja, finanse (banki i ubezpieczyciele) oraz energetyka.

[email protected]

Inwestycje
Stawki już maleją. Realnie się poprawią, jeśli spadnie inflacja
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Inwestycje
Spółki dywidendowe na celowniku
Inwestycje
Rafał Sadoch, BM mBanku: Nerwowo w krótkim terminie, ale...
Inwestycje
ESRS 1 i 2
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Inwestycje
Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju – standardy środowiskowe ESRS E1 – E5
Inwestycje
Komisja przyjęła wiążące standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju