Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany CCC w ciągu 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. "Nadany spółce rating odzwierciedla posiadaną przez CCC silną markę oraz pozycję lidera na polskim rynku sprzedaży detalicznej obuwia. Agencja pozytywnie ocenia osiąganą przez spółkę wysoką i stosunkowo stabilną rentowność sprzedaży, utrzymywaną przy dynamicznym rozwoju skali działalności. Do silnych stron spółki EuroRating zalicza także bezpieczną strukturę finansowania majątku, a także generalnie dobrą sytuację płynnościową" - podaje EuroRating w komentarzu.

Agencja wskazuje, że ocena ryzyka kredytowego CCC uwzględnia także korzyści związane z rosnącą dywersyfikacją geograficzną działalności spółki, zmniejszającą wrażliwość grupy kapitałowej na wahania popytu na poszczególnych rynkach. Zwraca jednak uwagę na ryzyko związane z niepewnością odnośnie zbudowania rozpoznawalności marki oraz odpowiedniej skali sprzedaży i rentowności na rynkach zagranicznych.

"Do czynników ryzyka EuroRating zalicza także stosunkowo wysoką ekspozycję CCC na ryzyko walutowe, związane z ponoszeniem przez spółkę dużej części kosztów w walutach obcych (ok. 50 proc. kosztów zakupu kolekcji firma ponosi w dolarze - red.). Agencja bierze także pod uwagę wysoką zmienność uzyskiwanych przez CCC przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a także znaczny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat wartości ponoszonych nakładów inwestycyjnych, które osłabiają zdolność spółki do generowania dodatnich wolnych przepływów pieniężnych. Towarzyszył temu także wzrost poziomu zadłużenia, który jednak według agencji nadal przyjmuje bezpieczne wartości".

Obuwnicza firma w 2014 r. wprowadziła program emisji obligacji opiewający na 500 mln zł. W czerwcu 2014 r. wyemitowała pięcioletnie papiery dłużne, warte nominalnie 210 mln zł, które notowane są na Catalyst. Parę miesięcy temu wiceprezes Piotr Nowjalis zapowiadał, że planowana jest emisja obligacji we wrześniu albo październiku tego roku (na razie do tego nie doszło). - Nasze potrzeby inwestycyjne na ten rok to 150 mln zł (trafią w całości na rozwój sieci – red.) i taką kwotę z obligacji będziemy chcieli pozyskać – mówił wiceprezes CCC, które od dzisiaj notowane jest w WIG20.