Z racji kategorii podmiotów przynależących do SEG uwagi te koncentrowały się głównie na zmianach do tych dwu pierwszych aktów prawa unijnego.

W zakresie rozporządzenia prospektowego SEG przychylnie przyjął wszelkie zmiany związane z liberalizacją reżimu wprowadzonego przez to rozporządzenie z jednoczesnym zachowaniem ochrony inwestorów. W szczególności na poparcie zasługuje rozszerzenie katalogu przypadków podlegających wyłączeniu z obowiązku prospektowego, pojawienie się dwóch nowych typów prospektu czy też usprawnienia w procesie tworzenia prospektu dotyczącego IPO lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Poza tym ciekawa wydaje się koncepcja upoważnienia Komisji UE do określenia w aktach delegowanych, kiedy właściwy organ może stosować dodatkowe kryteria weryfikacji prospektu oraz rodzaj dodatkowych informacji, które mogą być wymagane w takich okolicznościach.

Najbardziej rewolucyjny wydaje się pomysł braku konieczności sporządzania i zatwierdzania prospektu dla spółek już notowanych na rynku regulowanym w przypadku nowej oferty publicznej czy też nowego dopuszczenia do obrotu. Unijny legislator wyszedł z założenia, że skoro spółka jest notowana na rynku, to jest transparentna i tej transparentności nie trzeba wzmacniać prospektem zatwierdzanym przez organ nadzoru. Wystarczy, że emitent sporządzi i opublikuje dokument, który zawierać będzie oświadczenie o przestrzeganiu bieżących i okresowych obowiązków informacyjnych oraz informacje o oferowanych czy dopuszczanych papierach wartościowych.

Na poparcie zasługuje też większość zmian w MAR. Projekt proponuje usunięcie wymogu publikacji informacji poufnej o zakończeniu poszczególnych etapów działania rozłożonego w czasie. Wymagana będzie jedynie publikacja ostatecznej informacji. Wprowadza się też możliwość wydania przez Komisję UE aktu wykonawczego zawierającego otwarty katalog rodzajów informacji poufnej wraz ze wskazaniem momentu ich publikacji. W zakresie opóźniania publikacji informacji poufnej mają zostać doprecyzowane przesłanki możliwości skorzystania przez emitenta z tej procedury. Ma być też podniesiony próg wartości transakcji insiderów wymagających ujawnienia z 5 tys. do 20 tys. euro. I na koniec zmiana dość kontrowersyjna, a mianowicie wprowadzenie jako zasady obowiązku prowadzenia jedynie list stałego dostępu do informacji poufnej przy jednoczesnym upoważnieniu państw członkowskich do pozostawienia obecnego stanu rzeczy.

W związku z faktem, iż ma być zlikwidowany obowiązek prowadzenia podstawowej listy insiderów, pozostawiając jedynie listę stałego dostępu, SEG zgłosił postulat likwidacji obowiązku prowadzenia listy osób pełniących obowiązki zarządcze (OPOZ) i osób blisko związanych (OBZ). Skoro bowiem likwidowana jest lista osób, które miały rzeczywisty dostęp do informacji poufnej, należy zlikwidować też listę osób, które mogły mieć potencjalnie taki dostęp. Prowadzenie listy OBZ jest obowiązkiem niewygodnym dla emitenta, uciążliwym dla OPOZ, a w praktyce mało efektywnym. Lista OBZ mogłaby być sporządzana ew. jedynie na żądanie organu nadzoru weryfikującego, czy OBZ prawidłowo notyfikują o transakcjach. W ocenie SEG, likwidując obowiązek prowadzenia tej listy, należałoby jednak pozostawić pouczenia OBZ o ich obowiązkach wynikających z MAR.

W zgłoszonych uwagach SEG postuluje też pozostawienie procedury informowania organu nadzoru o opóźnieniu publikacji informacji poufnej w niezmienionej formie, czyli post factum, a nie w momencie opóźnienia, jak to proponuje projekt. Funkcjonująca od lipca 2016 r. instytucja informowania organu nadzoru po publikacji opóźnionej informacji poufnej sprawdziła się w praktyce. W momencie opóźniania publikacji informacji poufnej emitent powinien poświęcić swoje siły i środki na właściwe przeprowadzenie tego procesu. Obowiązek powiadomienia organu nadzoru post factum pozwala ponadto lepiej wywiązać się z tej powinności, gdyż emitent ma na to więcej czasu.

I na koniec kwestia sankcji grożących osobom fizycznym za naruszenie rozporządzenia MAR. W projekcie sankcje te są uzależnione od tego, czy dany podmiot jest notowany na rynku rozwoju MŚP, czy też nie. Dobrze, że projekt idzie w kierunku różnicowania wysokości sankcji. W ocenie SEG sankcje te powinny być jednak uzależnione od poziomu wynagrodzenia OPOZ danego emitenta, a nie od rynku notowań.

Twórcom zmian przewidzianych w Listing Act należy oddać, że po raz pierwszy w historii mają one tak głęboko liberalizujący reżim prawny charakter. Wprowadzenie prawie dwa lata temu Recovery prospectus wydawało się bardzo daleko idące w tym kierunku, ale Listing Act jest jakby z innej ligi. Przewiduje daleko posunięte ułatwienia dla emitentów, w szczególności w obszarze prospektu i obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR. Większość z nich jest zgodna z naszymi postulatami zgłaszanymi na arenie unijnej, a niektóre z nich są wręcz autorstwa SEG. Należy mieć nadzieję, że nie znikną one z projektu w trakcie prac legislacyjnych, a wskazane przez SEG dodatkowe uwagi zostaną do niego włączone.