Nie wszystkie nieudane negocjacje można przemilczeć

29 września 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował aktualizację dokumentu Q&A odpowiadającego na kluczowe pytania dotyczące stosowania MAR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku).

Publikacja: 17.11.2017 04:07

dr Anne-Marie Weber-Elżanowska LL.M. Berkeley

dr Anne-Marie Weber-Elżanowska LL.M. Berkeley

Foto: materiały prasowe

ESMA odniosła się do pytania, jak powinien postąpić emitent w sytuacji, w której opóźnił publikację informacji poufnej zgodnie z art. 17 ust. 4 MAR, a następnie informacja ta – jeszcze przed jej publikacją – straciła charakter cenotwórczy. Jest to istotny problem związany przede wszystkim z transakcjami emitentów, których realizacja wymaga wieloetapowych, rozciągniętych w czasie negocjacji (np. transakcja przejęcie innego podmiotu).

Zajęcie stanowiska przez ESMA wynikało z rozbieżności w praktyce stosowania przez europejskie organy regulacyjne przepisów MAR dotyczących opóźniania publikacji informacji poufnej. Komisja Nadzoru Finansowego prezentowała podejście ostrożnościowe, które zakładało istnienie po stronie emitenta obowiązku publikacji opóźnionej informacji oraz obowiązku zawiadomienia regulatora o opóźnieniu publikacji informacji, pomimo utraty jej cenotwórczego charakteru. Zgodnie z nowym stanowiskiem ESMA, jeżeli ze względu na zmianę okoliczności opóźniona informacja utraciła zdolność wpływu na cenę instrumentów finansowych (charakter cenotwórczy), to traci status informacji poufnej, i nie podlega publikacji. Innymi słowy, opóźnienie publikacji informacji poufnej, która następnie utraciła charakter cenotwórczy, pozwala emitentowi na jej „przemilczenie".

Najczęściej w praktyce spotykaną sytuacją opóźnienia podania informacji poufnej do publicznej wiadomości jest prowadzenie przez emitenta negocjacji, przykładowo w przedmiocie przejęcia innego podmiotu z branży. W świetle MAR nie budzi wątpliwości, że informację poufną mogą stanowić etapy pośrednie rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia. Oznacza to, że w przypadku negocjacji zmierzających do przejęcia innego podmiotu informację poufną może stanowić nie tylko sfinalizowanie transakcji przejęcia ale również etap pośredni, jakim jest przystąpienie do negocjacji.

Nie każdy rozpoczęty proces negocjacji zostaje zwieńczony sukcesem. Fiasko negocjacji nie jest informacją, którą emitenci się chętnie chwalą. Nowe stanowisko ESMA potwierdza, że w określonych stanach faktycznych emitenci będą mogli przemilczeć informację o nieudanych negocjacjach. Dotyczy to jednak tylko takiej sytuacji, w której informacja poufna o rozpoczęciu negocjacji traci walor cenotwórczości wraz z ich przerwaniem. ESMA przyznaje zatem, że istnieje taka kategoria informacji poufnych, która nigdy nie trafi na rynek, ponieważ w trakcie opóźnienia ich publikacji stracą one swój charakter cenotwórczy.

Nie ma podstaw, aby z góry przesądzić, że każde przerwanie negocjacji unicestwia cenotwórczy charakter informacji o ich rozpoczęciu. Informacja o rozpoczęciu przez emitenta negocjacji – nawet gdy nie zostały zakończone sukcesem – może stanowić informację o cenotwórczym charakterze, ponieważ dostarcza inwestorom informacji na temat strategii biznesowej emitenta. Wynika to wprost z treści MAR, które identyfikuje etapy pośrednie rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, jako potencjalne źródło informacji poufnej.

Nowe stanowisko ESMA nie prowadzi do ułatwienia wewnętrznych procesów decyzyjnych emitentów dotyczących ujawnienia informacji poufnej związanej z rozpoczęciem negocjacji. Należy się spodziewać, że zmianie ulegnie jedynie przedmiot rozważań – podczas gdy jak dotąd emitenci, chcąc uniknąć potencjalnego ujawnienia nieudanych negocjacji, przyjmowali ryzykowną argumentację, że podjęcie negocjacji w ogóle nie spowodowało powstania informacji poufnej (por. A. Puchalski, M. Zmysłowska, „Opóźnienie na zawsze czy tylko na chwilę?", „Parkiet" z 3 listopada 2017 r.), obecnie możliwość przemilczenia informacji o nieudanych negocjacjach będzie uzależniona od tego, czy emitenci przyjmą argumentację o utraconym cenotwórczym charakterze informacji o rozpoczęciu negocjacji. Zajęcie przez ESMA stanowiska nie zmniejsza zatem spoczywającego na emitentach ciężaru decyzyjnego związanego z ujawnieniem informacji dotyczącej nieudanych negocjacji. W świetle surowych sankcji grożących emitentom oraz członkom ich organów zarządzających za naruszenie obowiązków informacyjnych stanowisko ESMA nie powinno skłaniać do przyjęcia automatyzmu rozumowania, że każde przerwane negocjacje można przemilczeć (por. R. Manteuffel, „Informacja poufna, która przestała być cenotwórcza, nie musi być ujawniana", „Parkiet" z 10 października 2017 r.). Kluczowe jest każdorazowe przeprowadzenie analizy, czy fakt przerwania negocjacji doprowadził do unicestwienia cenotwórczego charakteru opóźnionej (wstrzymanej) informacji poufnej o ich rozpoczęciu.

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Felietony
Czy OIPE coś zmieni?
Materiał Promocyjny
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Felietony
Pora sucha była długa w tym roku
Felietony
Demografia zmienia Europę i świat
Felietony
Jeszcze o konsekwencjach odwrócenia krzywej w USA
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Felietony
Różnice rynkowe
Felietony
Lekcje z Ameryki Południowej dla europejskich banków