– W IV kwartale osiągnęliśmy długo oczekiwany zysk netto na poziomie 249 mln zł, co pokazuje siłę naszej działalności podstawowej – mówił Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium podczas wtorkowej konferencji wynikowej. – Wierzę, że jest to początek powrotu do trwałej rentowności i szybkiego zakończenia Planu Naprawy i Planu Ochrony Kapitału – dodał.

Na ścieżce do poprawy

Bank Millennium notował stratę netto nieustannie od ośmiu kwartałów – w III kw. 2022 r. wyniosła ona ok. 1 mld zł, a w IV kw. 2021 r. – 509 mln. Podstawową tego przyczyną jest duże obciążenie banku kredytami we frankach szwajcarskich, co wymusiło zawiązanie sporych rezerw na ryzyko prawne, ok. 0,5 mld zł każdego kwartału, począwszy od końca 2019 r. Sytuację znacząco pogorszyły kosztowne dla banków wakacje kredytowe, które w przypadku Banku Millennium przyniosły ryzyko spadku wymogów kapitałowych poniżej wymaganych minimów i konieczność uruchomienia planu naprawczego.

– W procesie odbudowy pozycji kapitałowej banku wykorzystujemy istniejące zasoby wewnętrzne – realizujemy cele biznesowe, dokonaliśmy dwóch sekurytyzacji syntetycznych portfela wierzytelności korporacyjnych i MŚP, korzystamy z obniżenia przez KNF wymogów kapitałowych. Dzięki temu współczynniki kapitałowe wróciły do poziomów znacząco przewyższających wymagane minima – zapewniał prezes.

– W IV kwartale pokazaliśmy powrót banku do rentowności. Uważamy, że osiąganie wymogów minimalnych utrzyma się także w przyszłości – zaznaczał też wiceprezes Fernando Bicho, dodając, że Bank Millennium wyjdzie z planu naprawczego najprawdopodobniej z początkiem 2024 r. (zgodnie z harmonogramem).

Niezłe wyniki

– Czwarty kwartał wyglądał rzeczywiście całkiem nieźle – komentuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ Banku. – Wyniki okazały się powyżej konsensusu rynkowego, poprawa wskaźników kapitałowych jest znacząca. Udało się chyba przełamać złą passę, bank zaczyna wychodzić z dołka. Kierunek jest dobry, choć oczywiście plan naprawczy musi być kontynuowany – podkreśla.

Wynik odsetkowy Banku Millennium w IV kwartale 2022 r. wyniósł ok. 1,35 mld zł i był powyżej oczekiwań. W porównaniu z III kw. po korekcie o koszty wakacji kredytowych, wynik ten obniżył się tylko nieznacznie, a w porównaniu z IV kw. 2021 r. wzrósł o 63 proc. Wynik z tytułu opłat i prowizji sięgnął w IV kw. 2022 r. 202 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi (to o 6 proc. mniej niż rok temu i 13 proc. więcej niż kwartał temu). Koszty operacyjne to 468,6 mln zł, zgodnie z szacunkami analityków.

Koszty ryzyka kredytowego utrzymują się na mniej więcej stabilnym poziomie, wskaźniki kapitałowe się poprawiły (skonsolidowany TCR wyniósł 14,4 proc. wobec 12,4 proc. na koniec września, a T1 – wyniósł odpowiednio 11,3 proc. oraz 9,4 proc.). Na dodatni wynik netto w IV kw. wpływ również miał wzrost wyceny portfela obligacji.

Franki wciąż ciążą

Joao Bras Jorge wyliczał, że gdyby nie różne zdarzenia i pozycje nadzwyczajne, w ciągu ostatnich dwóch lat nie byłoby ani jednego kwartału ze stratą, zysk netto w IV kw. 2022 r. wyniósłby 673 mln zł, a w całym 2022 r. – 2,24 mld zł. Ale Bank Millennium, podsumowując ubiegły rok, raportuje w sumie 1 mld zł na minusie. Do tak dużej rocznej straty przyczyniły się m.in. odpisy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych – o wartości 1,86 mld zł. Łącznie na koniec 2022 r. taka rezerwa bilansowa sięga niemal 5 mld zł, co pokrywa 46,8 proc. portfela kredytów w CHF wobec 41,3 proc. na koniec III kw.

Bank podał również, że w samym IV kw. 2022 r. napłynęło 1312 nowych pozwów ze strony tzw. frankowiczów, czyli znacząco mniej niż w poprzednich kwartałach. Spada też dynamika ugód w sprawie kredytów frankowych – w IV kwartale było ich 1289 wobec 1567 w I kw.