Pracownicze plany kapitałowe PPK

Coraz większe pieniądze płyną do PPK

– Nadal zakładam, że po wdrożeniu wszystkich etapów PPK rocznie napływać będzie do nich ponad 10 mld zł – mówi Paweł Borys, prezes PFR
Foto: Adobestock

Program pracowniczych planów kapitałowych ciągle się rozkręca. Na konta jego uczestników pieniądze płyną coraz szerszym strumieniem. Odkładają je sami pracownicy i ich pracodawcy. Pierwsze wpłaty przekazał już również budżet państwa.

Dopłaty od państwa

„Wpłata powitalna 250 zł przekazywana jest uczestnikowi PPK w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału przez ministra właściwego do spraw pracy za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju" – poinformował nas resort. „Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto w tym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej trzy pełne miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano na ten rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK" – doprecyzował.

Co roku państwo będzie też dokładać do oszczędności uczestników PPK. „Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna w wysokości 240 zł, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Dopłatę roczną otrzymują zatem uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe, finansowane przez nich samych i przez pracodawcę, w danym roku wynoszą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna" – to wyjaśnienie Ministerstwa Finansów. W 2019 r. dawało to kwotę 472,5 zł. Osoby o niższych dochodach, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc., muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. powyższej kwoty.

W projekcie budżetu na 2020 r. na wydatki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe zaplanowano 420 mln zł. W kolejnych latach ta kwota będzie rosnąć, wraz z tym, jak do programu przystępować będą kolejni pracownicy.

Płyną pieniądze

Z danych PFR wynika, że 30 stycznia wpłata powitalna została przekazana na konta pierwszych 1180 członków PPK. W sumie było to 295 tys. zł. Kolejne przekazanie wpłaty powitalnej nastąpi 30 kwietnia. Pieniądze pójdą wtedy na konta PPK pozostałych uczestników pierwszego etapu programu. Objął on największe firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób. To w sumie 3,3 mln osób. Na udział w PPK zdecydowało się 39 proc. z nich. 31 października wpłata powitalna wpłynie na konta pracowników, którzy przystąpią do tego programu w drugim etapie. Ruszył on z początkiem stycznia i obejmuje średnie firmy, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników. To w sumie 2 mln osób.

PFR przewiduje, że wpłaty powitalne pochłoną w tym roku 400 mln zł z budżetu państwa.

Ale to nie wszystko. Jest jeszcze dopłata roczna w wysokości 240 zł. Ta po raz pierwszy zostanie wypłacona 31 marca. Na konta 145 tys. pracowników trafi wtedy 34,8 mln zł.

Z danych PFR wynika też, że poziom aktywów zgromadzonych w PPK na koniec stycznia sięgnął 275,3 mln zł. Polski Fundusz Rozwoju szacuje, że na koniec kwietnia kwota ta podskoczy do 1,1 mld zł. 42 proc. z tego pochodzić będzie z wpłat uczestników PPK, 32 proc. od pracodawców, zaś 26 proc. z dopłat od państwa. Na koniec roku aktywa zgromadzone w PPK mają sięgnąć 3 mld zł.

Giełda i tak zyska

Foto: PARKIET

To kwoty znacząco niższe niż szacowano przed startem programu. A to dlatego, że na udział w nim zdecydowało się na razie mniej pracowników, niż zakładano. Zdaniem analityków giełda, która liczyła na poważny zastrzyk pieniędzy z PPK, i tak jednak na tym zyska.

– Te 3 mld zł, o których mówimy, to pieniądze tylko z pierwszego etapu. Nadal zakładam, że po wdrożeniu wszystkich etapów rocznie będzie to ponad 10 mld zł napływu nowych oszczędności – uspokaja nas Paweł Borys, prezes PFR. – Po wdrożeniu PPK i przekształceniu OFE Polska stanie się realnie głównym centrum finansowym Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ będziemy mieli największą bazę długoterminowych inwestorów w regionie. Te ponad 10 mld zł z PPK, a liczę, że z czasem będzie to bliżej 12–15 mld zł, to bardzo znaczący bodziec do wzmocnienia polskiego sektora finansowego, GPW i bazy finansowania sektora przedsiębiorstw. Więc te dane o skali aktywów interpretuję pozytywnie – kończy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.