REKLAMA
REKLAMA

Banki

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto

Bank Handlowy odnotował 180 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 152 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Foto: materiały prasowe

"W ostatnim kwartale 2019 roku Citi Handlowy utrzymał stabilną dynamikę wzrostu przychodów, na co największy wpływ miała działalność skarbcowa. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów i utrzymaniem kosztów ryzyka na niskim poziomie, pozwoliło to bankowi zanotować najlepszy czwarty kwartał od pięciu lat. Całkowite przychody wyniosły 548 mln złotych (+7% r/r) marża operacyjna +16% r/r. Wynik prowizyjny czwartego kwartału +1% r/r, wynik odsetkowy +6% r/r; działalność skarbcowa +15% r/r. Marża odsetkowa wyniosła 2,48% i była wyższa niż średnia w sektorze bankowym (2,3%). Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 180 mln zł w porównaniu ze 152 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik C/I wyniósł 50%" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że IV kw. przyniósł wysokie dynamiki biznesowe: wzrost kredytów klientów globalnych o 26%, depozytów o 28%. Wolumeny rachunków operacyjnych w bankowości instytucjonalnej wzrosły o 24%. Ponadto, koncentracja na rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji była jednym z motorów wzrostów w bankowości detalicznej - sprzedaż kredytów gotówkowych była 20% wyższa niż rok wcześniej (co 3 złotówka kredytu udzielana jest przez Internet) oraz liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 13%.

Aktywa razem banku wyniosły 51,99 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec IV kw. 2018.

W I-IV kw. 2019 r. bank miał 486,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 638,85 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2019 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 486,5 mln zł, który był niższy o 152,3 mln zł (tj. 23,8%) w stosunku do zysku za 2018 rok. Na spadek zysku netto wpłynęły pozycje nadzwyczajne związane z wyższymi odpisami netto w segmencie Bankowości Instytucjonalnej oraz wzrost opłat na fundusz przymusowej restrukturyzacji w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), podano.

"Z drugiej strony, działalność klientowska grupy w 2019 roku charakteryzowała się silną dynamiką i przedstawia się następująco:

- Przychody wzrosły o 56,8 mln zł (tj. 2,6%) w porównaniu do 2018 roku i osiągnęły poziom 2 216,8 mln zł, przede wszystkim dzięki wyższemu wynikowi odsetkowemu (+4,2% r./r.) oraz wynikowi prowizyjnemu (+2,7% r./r.);

- Kolejny rok dwucyfrowego tempa wzrostu kredytów w bankowości instytucjonalnej (+11% r/.), głównie dzięki rosnącym wolumenom kredytowym klientów globalnych i największych polskich przedsiębiorstw, osiągając tym samym najwyższy poziom w historii tj. 16,4 mld zł;

- Wysoka transakcyjność klientów w bankowości instytucjonalnej: średnie saldo rachunków operacyjnych +24% r/r oraz wolumeny FX +9% r./r.;

- Kontynuacja mocnego wzrostu depozytów klientów w bankowości detalicznej (+13% r/r), dzięki akwizycji nowych klientów w strategicznej grupie docelowej (+30% r/r). Powyższy wzrost wolumenów biznesowych został osiągnięty przy kontynuacji polityki dyscypliny kosztowej" - czytamy w raporcie.

Po wyłączeniu wyższej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji w BFG, koszty operacyjne nieznacznie spadły o 0,9% r/r. Jednocześnie, w 2019 roku, Grupa zachowała silną i bezpieczną pozycję kapitałową, osiągając współczynnik wypłacalności na poziomie 17,2%.

Wynik z tytułu odsetek stanowił najważniejsze źródło przychodów grupy w 2019 roku (52% przychodów ogółem). Jego wartość wyniosła 1 153,7 mln zł wobec 1 107,6 mln zł w 2018 roku, co oznacza wzrost o 46,2 mln zł (tj. 4,2%).

Marża odsetkowa wyniosła 2,3% w 2019 r. wobec 2,4% rok wcześniej.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 564,9 mln zł wobec 549,9 mln zł w 2018 roku - wzrost o 14,9 mln zł (tj. 2,7%).

"Największa zmiana przypada na pozycję 'Inne', na którą wpływ miało zaksięgowanie zysku ze sprzedaży spółki należącej do banku. Jednocześnie, grupa odnotowała pozytywne dynamiki w powtarzalnych obszarach działalności - bankowości transakcyjnej, powierniczej i obszarze kart płatniczych i kredytowych, dzięki wyższej transakcyjności klientów. Powyższe wzrosty zostały częściowo skompensowane przez spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych oraz działalności maklerskiej, z powodu niższych obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych o 6% r/r i negatywnego sentymentu klientów indywidualnych do rynku kapitałowego" - czytamy dalej.

Pozostałe dochody operacyjne (tj. dochody pozaodsetkowe i pozaprowizyjne) w wyniosły 498,2 mln zł wobec 502,5 mln zł rok wcześniej.

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w 2019 roku wyniosły 1 214,8 mln zł, co oznacza wzrost kosztów o 35,1 mln zł (tj. 3,0%).

"Po wyłączeniu wyższej opłaty na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG, koszty operacyjne nieznacznie spadły o 0,9% r/r. Największa zmiana polega na spadku kosztów pracowniczych. Średnie zatrudnienie w grupie w omawianym okresie spadło o 252 etaty. Z drugiej strony bank mocno inwestował w technologię (m.in. usługę zdalnej weryfikacji biometrycznej w procesie kredytowym oraz szereg rozwiązań zwiększających poziom cyfryzacji komunikacji pomiędzy bankiem a klientem w obszarze bankowości instytucjonalnej)" - czytamy także.

W 2019 r. bank utworzył odpisy netto na oczekiwane straty kredytowe w wysokości 237,8 mln zł wobec odpisów netto w wysokości 63,5 mln zł w 2018 roku (pogorszenie o 174,3 mln zł), utworzonych w obszarze bankowości instytucjonalnej. Był to efekt dotworzenia rezerw kredytowych w obszarze bankowości przedsiębiorstw. Z kolei w segmencie bankowości detalicznej odnotowano wyższy ujemny wynik w kategorii odpisy netto na oczekiwane straty kredytowe, tj. 77,5 mln zł wobec 72,1 mln zł w 2018 roku. Niewielka zmiana poziomu odpisów wynika z zachowania portfela kredytowego i nowej ekspozycji.

Wartość należności od klientów netto na koniec 2019 roku wyniosła 23,7 mld zł i była istotnie wyższa o 1,8 mld zł (tj. 8,2%) w porównaniu do 2018 roku.

"Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia akcji kredytowej dla klientów sektora finansowego (+1 mld zł, tj. 46,8%). Należności w sektorze niefinansowym wzrosły zarówno po stronie klientów instytucjonalnych (+0,6 mld zł, tj. 4,5%, wzrost nastąpił wśród klientów globalnych i korporacyjnych) jak i klientów detalicznych (+0,2 mld zł, tj. 3,1%, za sprawą kredytów hipotecznych, których udzielono 453 mln zł w 2019 roku, tj. +27% r./r.). Na koniec 2019 roku łączna suma zobowiązań wyniosła 44,9 mld zł, co stanowi wzrost o 2,7 mld zł (tj. 6,3%) w porównaniu do końca 2018 roku" - podał bank.

W 2019 roku zobowiązania wobec klientów stanowiły dominujące źródło finansowania działalności grupy i wynosiły 76,5% zobowiązań i kapitału własnego grupy. Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec 2019 roku wyniosła 39,8 mld zł i była wyższa o 1,5 mld zł (tj. 3,8%) w porównaniu do końca 2018 roku.

"Głównym motorem wzrostu były depozyty od klientów sektora niefinansowego, które wzrosły o 3,9 mld zł w porównaniu do 2018 roku, przy czym wzrost dotyczył głównie środków na rachunkach bieżących zarówno dla klientów bankowości detalicznej i instytucjonalnej i był wynikiem konsekwentnej strategii koncentracji na tych rachunkach" - wskazano.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce - i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA