Analizy

Wymogi MREL będą mniejsze i później zaczną obowiązywać

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przesyła bankom zrewidowane wymogi tzw. MREL (ang. minimum requirement for own funds and eligible liabilities), czyli minimalnych funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, które mogą być użyte w razie przymusowej restrukturyzacji banku.
Foto: Adobestock

Jako pierwszy o nowej wysokości wymogu poinformowało Pekao, któremu BFG wyznaczył docelowy minimalny skonsolidowany poziom MREL na 12,88 proc. sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem, co odpowiada 19,04 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko. Poprzedni wymóg, przedstawiony w grudniu 2019 r., wynosił odpowiednio 14,33 proc. i 21,53 proc. Z kolei przejściowe wymogi wynoszą odpowiednio 15,16 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (będzie wymagany od początku 2022 r.) i 17,1 proc. (od początku 2023 r.). Pekao podało, że na koniec czerwca spełniało docelowy minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na poziomie jednostkowym, natomiast na skonsolidowanym bank spełnia minimalne wymogi mające obowiązywać na koniec 2022 r.

Skąd spadek wymogu MREL? To efekt obniżenia w marcu z powodu pandemii bufora ryzyka systemowego do 0 proc. z 3 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Spowodowało to uwolnienie ponad 30 mld zł kapitałów banków. Dzięki temu znaczącemu obniżeniu uległy wymogi MREL. Dlatego BFG aktualizował bankom wysokość tych indywidualnie wyznaczanych wymogów. Według wstępnych obliczeń funduszu zmiana ta spowoduje zmniejszenie się niedoborów względem docelowego poziomu MREL o ponad 25 mld zł w skali sektora (wcześniej skalę potrzeb niezbędnych do dojścia do spełniania wymogów szacowano na około 55 mld zł). Niebawem kolejne banki powinny informować o nowych, niższych wymogach dotyczących MREL.

Foto: GG Parkiet

Ulga pod względem tych regulacji przyszła także w postaci oddalenia terminów, od kiedy miałyby one obowiązywać. Pod koniec marca ze względu na pandemię BFG wydłużył termin docelowy na spełnienie wymogów MREL do początku 2024 r., czyli o rok, a termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego do początku 2022 r., czyli również o rok. Fundusz w uzasadnieniu podał, że bankom mogłoby być trudno pozyskać kapitał lub wyemitować obligacje, niezbędne do spełnienia wymogów MREL, ze względu na wzrost awersji do ryzyka na rynkach. Narodowy Bank Polski w czerwcu ocenił, że spełnienie wymogu MREL przez banki pozostaje średniookresowym wyzwaniem, tym niemniej obecnie presja z tym związana jest mniejsza. Z początkiem 2022 r. banki będą musiały spełniać około 76 proc. docelowego poziomu, a z początkiem 2023 r. będzie to 88 proc. Z kolei od początku 2024 r. już całość wymogów.

Do funduszy MREL zaliczane są kapitał Tier 1 i Tier 2 (obligacje i pożyczki podporządkowane) oraz nowe obligacje tzw. senior non preffered. Kapitał to najdroższy sposób, z kolei nowe papiery pod względem ceny plasują się między zwykłymi (tańsze) a podporządkowanymi (droższe). MR

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.