W I kwartale 2024 r. przychody z umów z klientami sięgnęły 33,97 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 39,5 mln zł rok w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Zysk netto wzrósł do 17,5 mln zł, o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. EBITDA  wyniosła 15,5 mln zł, co oznacza spadek o 22 proc. względem I kwartału poprzedniego roku. - Wysokie przychody osiągnęliśmy pomimo presji kursu USD/PLN, a dyscyplina kosztowa i wysoka efektywność zarządzania, ponownie przełożyła się na bardzo dobrą rentowność na wszystkim poziomach wyników, w tym na marżę EBITDA na poziomie 47 proc.. Opublikowane wyniki oraz wysokie przepływy operacyjne i dalsze wpływy od Novavax po dniu bilansowym, zgodnie z wcześniejszymi założeniami zabezpieczają naszą pozycję finansową i pozwalają kontynuować realizację wyznaczonych w najbliższym czasie celów strategicznych - podkreśla Krzysztof Kaczmarczyk, prezes Mabionu. - Działania z obszaru Business Development i konsekwentny wzrost złożonych ofert, będących aktualnie w trakcie rozstrzygnięcia, jest dla nas priorytetem. Pracujemy prężnie, żeby rosnący pipeline złożonych ofert, które sięgają już niemal 300 mln USD, przełożyć na podpisane kontrakty – dodaje. Wartość złożonych i rozpatrywanych ofert na usługi CDMO (wytwarzanie kontraktowe leków) wynosi obecnie ok. 298 mln USD uwzględniając cześć usługową (230 mln USD) oraz część materiałową (68 mln USD).

W okresie I kwartału br. Mabion otrzymał płatności z tytułu realizacji umowy z Novavax w wysokości 9,7 mln USD, a po dniu bilansowym do dnia publikacji sprawozdania finansowego otrzymał kolejne 3,5 mln USD. - Wysoka skuteczność w zarządzaniu procesami biznesowymi oraz realizowany kontrakt dla Novavax ponownie przełożyły się na nasze bardzo dobre wyniki finansowe. Osiągnęliśmy solidny poziom zysku netto z powtarzalnej działalności CDMO, a także odnotowaliśmy wysokie dodatnie przepływy na poziomie 24 mln zł. W efekcie stan środków pieniężnych na koniec marca br. wzrósł wobec stanu na koniec 2023 r. i wyniósł 48,8 mln zł, co - razem z otrzymanymi płatnościami Novavax po dacie bilansowej w kwocie 3,5 mln USD - zabezpiecza naszą pozycję finansową i na dzisiaj pozwala wdrażać najbliższe plany związane z realizowaną przez Mabion strategią - podkreśla Grzegorz Grabowicz, członek zarządu ds. finansowych w Mabionie.

Umowa ramowa Mabionu z Novavaxem obowiązuje do 2026 roku, ale okres gwarantowanego świadczenia usług upływa z końcem maja 2024 tego roku. - W kolejnych miesiącach będziemy kontynuować świadczenie dla Novavax wybranych usług dodatkowych, jednocześnie deklarując wobec naszego amerykańskiego partnera gotowość do dalszej współpracy w zakresie wytwarzania produktów biologicznych - wyjaśnia Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu ds. rozwoju biznesu w Mabionie.