FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2022-04-28
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 45 447 24 562 9 779 5 372
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 933 3 563 1 061 779
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3 533 2 252 760 493
Zysk przed opodatkowaniem 3 436 2 161 739 473
Zysk netto 2 845 1 872 612 409
Całkowite dochody netto 2 983 1 980 642 433
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 770 1 845 596 404
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 905 1 958 625 428
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 803 3 858 388 844
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 655) (3 746) (1 001) (819)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 995 591 644 129
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 143 703 31 154
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 6,48 4,31 1,39 0,94
31/03/2022 31/12/2021 31/03/2022 31/12/2021
Aktywa trwałe 73 496 68 706 15 797 14 938
Aktywa obrotowe 49 510 38 048 10 642 8 272
Aktywa razem 123 006 106 754 26 439 23 210
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 227 230
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 54 612 51 707 11 738 11 242
Kapitał własny razem 55 561 52 578 11 942 11 431
Zobowiązania długoterminowe 26 894 23 883 5 781 5 193
Zobowiązania krótkoterminowe 40 551 30 293 8 716 6 586
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 127,68 120,89 27,44 26,28
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 33 474 15 853 7 203 3 467
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 1 033 1 636 222 358
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 493 1 135 106 248
Zysk przed opodatkowaniem 435 1 067 94 233
Zysk netto 387 964 83 211
Całkowite dochody netto 277 824 60 180
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej (688) 2 380 (148) 521
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (3 001) (2 856) (646) (625)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 929 1 043 846 228
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 240 567 52 124
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,90 2,25 0,19 0,49
31/03/2022 31/12/2021 31/03/2022 31/12/2021
Aktywa trwałe 46 651 44 309 10 027 9 634
Aktywa obrotowe 34 661 26 644 7 450 5 793
Aktywa razem 81 312 70 953 17 477 15 427
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 227 230
Kapitał własny 38 732 38 455 8 325 8 361
Zobowiązania długoterminowe 16 057 13 110 3 451 2 850
Zobowiązania krótkoterminowe 26 523 19 388 5 701 4 216
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 90,56 89,91 19,46 19,55
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PKN_ORLEN_220428_2022kw1 - RAPORT IQ2022_PL.pdfPKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 1kw2022-wer. polska
PKN ORLEN_Q1_22p.pdfRaport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 1kw2022 - wer.polska
PKN_ORLEN_220428_2022q1_RAPORT IQ2022_ENG.pdfPKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 1kw2022-wer. angielska
PKN ORLEN_Q1_22e.pdfRaport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 1kw2022 - wer.angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-27Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2022-04-27Armen ArtwichCzłonek Zarządu
2022-04-27Adam BurakCzłonek Zarządu
2022-04-27Patrycja KlareckaCzłonek Zarządu
2022-04-27Michał RógCzłonek Zarządu
2022-04-27Piotr SabatCzłonek Zarządu
2022-04-27Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2022-04-27Józef WęgreckiCzłonek Zarządu
PKN_ORLEN_220428_2022kw1 - RAPORT IQ2022_PL.pdf

PKN ORLEN_Q1_22p.pdf

PKN_ORLEN_220428_2022q1_RAPORT IQ2022_ENG.pdf

PKN ORLEN_Q1_22e.pdf