Już w ubiegłym roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podjęły wspólną inicjatywę wypracowania formuły nowoczesnego, w pełni elektronicznego trybu odbywania walnych zgromadzeń, która mogłaby stać się atrakcyjną alternatywą dla walnych zgromadzeń odbywanych w sposób tradycyjny. Efektem tych prac jest przygotowany projekt zmian w prawie, który został przesłany do Kancelarii Prezydenta wraz z prośbą o skorzystanie przez głowę państwa z inicjatywy ustawodawczej w opisywanej sprawie.

Przedstawiciele rynku liczą, że głowa państwa wesprze ich w staraniach. „Proponowane zmiany zakładają wprowadzenie zupełnie nowego, fakultatywnego trybu odbywania walnego zgromadzenia (elektroniczne walne zgromadzenie), w ramach którego wszelka komunikacja pomiędzy uczestniczącymi w nim akcjonariuszami oraz organizatorami walnego zgromadzenia, w tym również oddawanie głosów na takim walnym zgromadzeniu, mogłaby się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny, jednakże bez konieczności zapewnienia wzajemnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w tym walnym zgromadzeniu. Projekt zmian Kodeksu spółek handlowych porządkuje także niektóre kwestie związane z dotychczas istniejącymi trybami przeprowadzania walnego zgromadzenia. Proponuje on wyraźne odróżnienie w pełni stacjonarnych walnych zgromadzeń, zakładających konieczność fizycznego stawiennictwa wszystkich jego uczestników, od walnych zgromadzeń, w których udział można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Potrzeba ich odróżnienia w przepisach Kodeksu spółek handlowych jest związana z tym, że zdalny udział w walnym zgromadzeniu wiąże się z pewnymi ograniczeniami oraz ryzykiem, które nie występują w przypadku fizycznego w nim udziału i które naszym zdaniem wymagają właściwego zaadresowania w przepisach Kodeksu spółek handlowych, co staraliśmy się uczynić w projekcie” czytamy w liście KDPW, SEG oraz SII do prezydenta Dudy.

Czytaj więcej

Co Polacy wiedzą o giełdzie

„W opinii reprezentowanych przez nas instytucji i organizacji zaproponowane zmiany pozwolą unowocześnić funkcjonowanie walnych zgromadzeń zarówno w spółkach publicznych, jak i niepublicznych. Oczekiwanym efektem ich wprowadzenia będzie zwiększenie zainteresowania emitentów oraz akcjonariuszy nowymi formami organizacji oraz uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, dzięki zmniejszeniu ryzyka prawnego związanego zarówno z umożliwianiem, jak i wykonywaniem na nich prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Liczymy także na to, że zmiany te przyczynią się do większej aktywizacji drobnych akcjonariuszy w spółkach publicznych, ponieważ zdalne uczestnictwo w walnym zgromadzeniu jest bez wątpienia tańszym i bardziej dogodnym sposobem wykonywania przez nich praw związanych z walnym zgromadzeniem, aniżeli konieczność fizycznego stawiennictwa oraz obecności w czasie i miejscu odbywania się walnego zgromadzenia” – wskazują sygnatariusze listy.

Propozycje KDPW, SEG i SII powstały przy wsparciu prof. Aleksandra Chłopeckiego oraz mec. Leszka Koziorowskiego,