Listing Act – propozycja kompromisowa w sprawie prospektu

Na początku grudnia w ramach wniosku dotyczącego zmian w pakiecie Listing Act Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie prospektowe oraz rozporządzenie MAR.

Publikacja: 31.05.2023 21:00

Robert Wąchała wiceprezes, SEG

Robert Wąchała wiceprezes, SEG

Foto: fot. mat. prasowe

O tych propozycjach pisaliśmy na łamach „Parkietu” na początku roku. A było o czym pisać, bo pojawiały się w projekcie zmiany o ile nie rewolucyjne, o tyle na pewno bardzo daleko liberalizujące zarówno procedurę prospektową, jak i reżim MAR-owski.

Projekt ten został następnie poddany konsultacjom europejskim zarówno na poziomie rządowym, jak i społecznym. W ramach tego drugiego SEG był jedyną polską organizacją, która zgłosiła uwagi do tego projektu. Jakie one były, można przeczytać na stronie internetowej Komisji. Zebrane w ramach konsultacji uwagi pozwoliły na przedstawienie przez prezydencję szwedzką propozycji kompromisowej powyższego projektu. Propozycja ta w niektórych przypadkach dość radykalnie ograniczyła pierwotne propozycje, co oznacza, że liberalizacja regulacji nie będzie prawdopodobnie aż tak duża, jak pierwotnie się wydawało. Chciałbym dzisiaj zasygnalizować propozycję kompromisową w zakresie rozporządzenia prospektowego, a w kolejnym przedstawię ją w zakresie rozporządzenia MAR.

Najdalej idącą pierwotną zmianą rozporządzenia prospektowego była chyba likwidacja (pod pewnymi warunkami) konieczności sporządzenia i zatwierdzenia prospektu w przypadku ofert publicznych i dopuszczeń do obrotu papierów wartościowych, które są tożsame z dopuszczonymi już na rynku nieprzerwanie przez co najmniej 18 miesięcy. Propozycja kompromisowa zachowuje tę zmianę, ale w świetle obaw państw członkowskich dotyczących możliwości przejścia emitentów z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany bez publikacji prospektu możliwość ta została usunięta w propozycji kompromisowej. Warto przypomnieć, że warunkami, o których mowa powyżej, są:

¶ emisja/dopuszczenie nie jest związana z przejęciem;

¶ emitent nie jest objęty postępowaniem upadłościowym ani restrukturyzacyjnym;

¶ emitent opublikował i przedłożył organowi nadzoru dokument podsumowujący, który nie jest jednak zatwierdzany przez ten organ.

Propozycja kompromisowa ingeruje natomiast w zmiany rozporządzenia prospektowego liberalizujące istniejące już zwolnienia z obowiązku prospektowego. Pierwotna zmiana przewidywała podwyższenie progu z 20 do 40 proc. w przypadku dopuszczenia do obrotu oraz wprowadzała analogiczny wyjątek (40 proc.) dla ofert publicznych. Chodzi oczywiście o procent papierów wartościowych w stosunku do już notowanych, które można byłoby dopuścić do obrotu lub wyemitować bez konieczności sporządzania prospektu. Propozycja kompromisowa obniża ten próg do 30 proc. Pierwotna zmiana przewidywała też podwyższenie progu zwolnienia prospektowego dla małych ofert publicznych papierów wartościowych z 8 mln euro do 12 mln euro. Propozycja kompromisowa przewiduje natomiast koncepcję podwójnego progu. Bazowy próg z rozporządzenia prospektowego ma wynosić 12 mln euro, ale państwa członkowskie mogą przyjąć próg w wysokości 5 mln euro.

Pierwotna zmiana rozporządzenia prospektowego przewidywała dwa nowe rodzaje prospektów: EU Follow-on prospectus (art. 14b) oraz EU Growth issuance document (art. 15a). Ten pierwszy ma zastąpić uproszczony system obowiązków informacyjnych w odniesieniu do ofert wtórnych (art. 14) nowym EU Follow-on prospectus, a ten drugi ma zastąpić Recovery prospectus (art. 15). Propozycja kompromisowa co do zasady utrzymuje tę propozycję, ale zawiera poprawki mające na celu zapewnienie większej jasności co do zakresu wprowadzanych regulacji. Ponadto w proponowanym art. 15a ust. wprowadza się fakultatywność – korzystanie z prospektu emisyjnego EU Growth jest dobrowolne, co oznacza, że ​​zainteresowani emitenci mają możliwość dobrowolnego sporządzenia bardziej kompleksowego prospektu (na zasadach ogólnych), jeśli uznają to za stosowne.

I na koniec dział usprawnienia i poprawy weryfikacji i zatwierdzania prospektu przez krajowe organy nadzoru. Propozycja KE przewidywała upoważnienie do określenia w aktach delegowanych:

a) kiedy właściwy organ może stosować dodatkowe kryteria weryfikacji prospektu oraz rodzaj dodatkowych informacji, które mogą być wtedy wymagane;

b) maksymalny termin, w którym właściwy organ powinien zakończyć weryfikację prospektu i podjąć decyzję;

c) konsekwencje w przypadku niepodjęcia decyzji przez organ nadzoru w terminach określonych w rozporządzeniu prospektowym.

Propozycja kompromisowa utrzymuje dwa pierwsze upoważnienia, przy czym w tym drugim wprowadza pewne modyfikacje. Określone mają być bowiem ramy czasowe jako maksymalny czas trwania całej procedury weryfikacyjnej, obejmującej działania zarówno ze strony emitenta, jak i właściwego organu, oraz warunki ewentualnych odstępstw od tych ram czasowych. Usunięte zostaje natomiast ostatnie upoważnienie i zastąpione regulacjami w samym rozporządzeniu prospektowym. Uzasadnieniem takiej zmiany jest to, że w trakcie negocjacji państwa członkowskie zgłosiły obawy co do zakresu potencjalnych konsekwencji i sprzeciwiły się proponowanemu rozwiązaniu.

Zmiany rozporządzenia prospektowego proponowane w propozycji kompromisowej są mniej liberalne niż w pierwotnej wersji. Jeżeli jednak weszłyby w życie w tym kształcie, będzie to i tak duże ułatwienie dla emitentów w pozyskiwaniu finansowania na rynku kapitałowym.

Felietony
Demografia zmienia Europę i świat
Materiał Promocyjny
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Felietony
Jeszcze o konsekwencjach odwrócenia krzywej w USA
Felietony
Różnice rynkowe
Felietony
Lekcje z Ameryki Południowej dla europejskich banków
Materiał Promocyjny
Pierwsze święta z AI, czyli prostsza droga prezentu do klienta
Felietony
Będzie trudniej wejść na NewConnect
Felietony
A więc to jest historia?