Handel i konsumpcja

Druk-Pak: W grudniu debiut na NewConnect

BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań, któ­ra chce jesz­cze w tym ro­ku za­de­biu­to­wać na GPW, nie bę­dzie je­dy­ną spół­ką publiczną re­pre­zen­tu­ją­cą bran­żę opa­ko­wań. Nie­daw­no ofer­tę pry­wat­ną za­koń­czy­ła spół­ka Druk-Pak

Jej de­biut na NewConnect pla­no­wa­ny jest w pierw­szej de­ka­dzie grud­nia. Sprze­da­jąc ak­cje sta­no­wią­ce 18 proc. w pod­wyż­szo­nym ka­pi­ta­le, Druk-Pak po­zy­skał 15?mln zł. Z ko­lei trzy­let­ni program in­we­sty­cyj­ny spół­ki za­kła­da wy­dat­ki rzę­du 67 mln zł. Druk-Pak za­mie­rza ku­pić halę pro­duk­cyj­ną i wy­po­sa­żyć?ją?w no­we li­nie pro­duk­cyjne.

Obec­nie spół­ka pro­du­kuje w za­kła­dzie zlo­ka­li­zo­wa­nym w Alek­san­dro­wie Ku­jaw­skim. – Ne­go­cju­je­my kup­no ha­li w no­wej lo­ka­li­za­cji. Spo­dzie­wamy się, że trans­ak­cja zo­stanie za­mknię­ta na prze­ło­mie 2010/2011 ro­ku, by od trze­cie­go kwar­ta­łu za­kład dzia­łał już w try­bie trzy­zmia­no­wym – mó­wi Pa­weł Kol­bar­czyk, pre­zes Druk-Pa­ku. Pod­kre­śla, że spół­ka mu­si in­we­sto­wać, po­nie­waż ska­la pod­pi­sa­nych kon­trak­tów po­wo­du­je, że mo­ce pro­duk­cyj­ne Druk-Pa­ku są zbyt skrom­ne.

Druk-Pak to je­den z li­de­rów ryn­ku pro­duk­cji opa­ko­wań dla bran­ży far­ma­ceu­tycz­nej, z oko­ło 20-proc. udzia­łem w tym segmencie pol­skiego ryn­ku. Spół­ka sprze­da­je też opa­ko­wa­nia dla bran­ży spo­żyw­czej, che­micz­nej i ko­sme­tycz­nej. Kon­tro­lo­wa­na jest przez fun­dusz Pen­ton Part­ners, któ­ry 100 proc. ka­pi­ta­łu spół­ki ku­pił czte­ry la­ta te­mu. – Do­tąd za­in­we­sto­wa­li­śmy w fir­mę 21 mln zł – mó­wi Ma­rek Chło­pek, part­ner w Pen­ton. Wśród sprze­da­ją­cych by­ła wte­dy m.in. BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań, któ­ra po­sia­da­ła ok. 30 proc. ka­pi­ta­łu Druk-Pa­ku.

Fun­dusz in­we­sty­cję trak­tu­je dłu­go­ter­mi­no­wo. Chło­pek nie wy­klu­cza, że oka­zją do wyj­ścia z firmy będzie pla­no­wa­ny w cią­gu 18 mie­się­cy jej de­biut na GPW. W 2009 r. Druk-Pak miał 50 mln zł sprze­da­ży i 4,9 mln zł zy­sku net­to. EBITDA (zysk ope­ra­cyj­ny po­więk­szo­ny o amor­ty­za­cję) wy­nio­sła 9,5 mln zł. In­we­sty­cje, zda­niem za­rzą­du, spo­wo­du­ją po­dwo­je­nie obrotów do 2013 ro­ku.

[ramka][b]15 mln zł[/b]

Ofertę prywatną o takiej wartości zakończył niedawno Druk-Pak. Nowe akcje objęły polskie fundusze oraz inwestorzy indywidualni[/ramka]

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.