Gospodarka

ABS Investment: Pieniądze potrzebne na zakupy papierów

ABS In­ve­st­ment, spół­ka zaj­mu­ją­ca się do­radz­twem fi­nan­so­wym na ryn­ku ka­pi­ta­ło­wym, chce po­zy­skać 2,4 mln zł z pry­wat­nej emi­sji 20 mln ak­cji. Na po­cząt­ku 2011 r. chce de­biu­to­wać na New­Con­nect

Mniej więcej po­ło­wa po­zy­ska­nej kwo­ty spół­ka prze­zna­czy na za­kup wa­lo­rów firm nie­pu­blicz­nych, któ­re rów­nież pla­nu­ją de­biut na ryn­ku al­ter­na­tyw­nym. – Obec­nie ma­my pod­pi­sa­ne umo­wy z trze­ma pry­wat­ny­mi fir­ma­mi na ob­słu­gę w za­kre­sie do­radz­twa fi­nan­so­we­go i na za­kup ich ak­cji.

Wszyst­kie po­win­ny wejść na New­Con­nect w przy­szłym ro­ku – mó­wi Ro­bert Ja­ru­ga, pre­zes ABS In­ve­st­ment. Do­da­je, że w każdej fir­mie ku­pi 5-10 proc. udzia­łów. Ho­ry­zont in­we­sty­cyj­ny spół­ki w ta­kich pro­jek­tach wy­no­si oko­ło jed­ne­go ro­ku. Część ak­cji mo­że być jed­nak sprze­da­na wcze­śniej. Dru­ga po­ło­wa po­zy­ska­nych pie­nię­dzy po­słu­ży do na­by­cia pa­pie­rów firm już no­to­wa­nych na GPW lub New­Con­nect. Te­raz ABS In­ve­st­ment jest mniej­szo­ścio­wym ak­cjo­na­riu­szem w Au­xi­lium oraz Li­ber­ty Gro­up.

– Na po­je­dyn­cze in­we­sty­cje za­mie­rza­my prze­zna­czyć nie wię­cej niż 0,3-0,5 mln zł. Bę­dą to za­tem nie­wiel­kie pa­kie­ty ak­cji sto­sun­ko­wo ma­łych spół­ek – twier­dzi Ja­ru­ga. Do­da­je, że spół­ka za­mie­rza in­we­sto­wać głów­nie w fir­my, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je od dłuższe­go cza­su, o do­brej kon­dy­cji fi­nan­so­wej i pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność kom­ple­men­tar­ną z ABS In­ve­st­ment.

W 2009 r. spół­ka wy­pra­co­wa­ło 0,07 mln zy­sku net­to. Po trzech kwar­ta­łach te­go ro­ku jej czy­sty za­ro­bek wy­no­si 0,14 mln zł, a pro­gno­zy prze­wi­du­ją osią­gnię­cie 0,3 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.