Handel i konsumpcja

EuroRating negatywnie o Eurocashu

Agencja zmieniła perspektywę ratingu kredytowego dla hurtownika ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+.
Foto: materiały prasowe

„Zmiana perspektywy ratingu Eurocashu na negatywną związana jest z głównie z ponownym pogorszeniem struktury pasywów spółki, a także z systematycznym spadkiem osiąganych wyników finansowych" – czytamy w uzasadnieniu. EuroRating zwraca uwagę na fakt, że po II kwartale 2018 r. wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym wyniósł zaledwie 14,4 proc., co było poziomem najniższym od siedmiu lat. „Po korekcie o wartości niematerialne i prawne wskaźnik ten przyjmował już natomiast głęboko ujemny poziom -26,5 proc., co było wartością najniższą w historii spółki. Również wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem długoterminowym (wynoszący zaledwie 0,35) był na koniec czerwca najniższy w historii. Najwyższą od kilku lat wartość (1,9) osiągnęła natomiast relacja długu finansowego netto do znormalizowanego EBITDA" – wskazuje EuroRating.

Jeśli chodzi o ocenę finansowania wśród czynników negatywnych agencja wskazuje nie tylko na rosnącą wartość zobowiązań spółki, lecz także systematycznie pogarszającą się ich strukturę czasową. „W ciągu ostatnich kwartałów już niemal całość zobowiązań Eurocashu miała charakter krótkoterminowy (dotyczy to nie tylko zobowiązań handlowych, lecz również długu finansowego)" – czytamy w raporcie. EuroRating wskazuje, że wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych skutkuje coraz wyższą ujemną wartością kapitału obrotowego netto (który na koniec II kwartału tego roku osiągnął już poziom -1,9 mld zł) i pogarszaniem pozycji płynnościowej spółki.

Agencja zaznacza, że jakkolwiek grupa Eurocash utrzymuje w ostatnich latach stale relatywnie wysoki poziom marży brutto na sprzedaży, to systematycznej erozji ulegają marże na niższych poziomach rachunku zysków i strat, a znormalizowany wynik netto liczony dla czterech ostatnich kwartałów był na koniec czerwca tego roku najniższy od dziesięciu lat (podczas gdy skonsolidowane przychody spółki wzrosły w tym czasie niemal trzykrotnie). W kontekście agresywnej struktury finansowania spółki oraz pogarszającej się rentowności EuroRating negatywnie ocenia dokonywanie przez Eurocash w ostatnim czasie kolejnych dużych przejęć oraz kontynuację wypłat dywidend dla akcjonariuszy.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen EuroRatingu prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.