Fundusze inwestycyjne TFI

Investors TFI zmieni strategię dwóch subfunduszy

W ofercie TFI pojawią się Investor Akumulacji Kapitału oraz Investor Quality.
Foto: Adobestock

Investor Akumulacji Kapitału powstanie na bazie Investor Obligacji Korporacyjnych. Nowa strategia zakłada, że będzie to fundusz z dominującym (minimum 80 proc.) udziałem instrumentów dłużnych. W skład tej części mają wchodzić przede wszystkim obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Do tego do 20 proc. portfela będą stanowić akcje oraz w niewielkiej części instrumenty finansowe odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i metali szlachetnych.

– Znaczna część krajowych inwestorów charakteryzuje się awersją do ryzyka i przedkłada zachowanie kapitału nad potencjalne wyższe zyski. Od niemal roku w Polsce mamy już jednak do czynienia z ujemnymi realnymi stopami procentowymi. Projekcje inflacyjne i prognozy dotyczące kształtowania się stóp procentowych wskazują, że taka sytuacja może potrwać jeszcze przez dłuższy czas. Oznacza to, że dominujące do tej pory formy oszczędzania realnie przynoszą i będą przynosiły straty. – mówi Zbigniew Wójtowicz, prezes Investors TFI.

– W Investor Akumulacji Kapitału wysoki minimalny udział w instrumentów dłużnych ma zapewnić możliwie niską zmienność wyceny subfunduszu. Domieszka akcji i instrumentów bazujących na wycenie złota w średnim i dłuższym terminie ma stać się źródłem zysków pozwalających na osiągnięcie przez fundusz wyższej efektywności niż produkty inwestycyjne w całości koncentrujące się na rynku długu – dodaje Wójtowicz.

Jak tłumaczy TFI, strategia Investor Quality zakłada, że źródłem wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu będzie inwestowana na rynkach krajów Europy Zachodniej i USA. Investor Quality powstanie na bazie Investor Ameryka Łacińska.

- Na rynku od dawna występował podział na spółki wzrostowe (growth) i dochodowe (value). Spółki zaliczane do grona „quality" mogą wywodzić się z każdej z dotychczas istniejących kategorii. Może to być zarówno spółka wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji. Chcemy wykorzystać potwierdzone osiąganymi od lat wynikami kompetencje w selekcji najlepszych spółek i zaoferować klientom nową strategię, inną niż dostępne do tej pory na rynku – dodaje prezes Investors TFI. Fundusze realizujące nową strategię będą dostępne dla klientów od 27 lutego 2021 r.

Investors TFI zarządzamy ponad 40 otwartymi i zamkniętymi funduszami i subfunduszami, w których łącznie ulokowanych jest ponad 9 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.