REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Saturn TFI traci zgodę na działanie

Komisja Nadzoru Finansowego na wtorkowym posiedzeniu nałożyła na Saturn TFI karę 5 mln zł oraz cofnęła towarzystwu zezwolenie na wykonywanie działalności.
Foto: parkiet.com

Kara pieniężna w wysokości 5 mln zł nałożona została za naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego, naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych" - tłumaczy KNF.

"Sankcja administracyjna w postaci cofnięcia towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – w związku z ustaleniem, że opisane wyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące" - czytamy. Sankcji administracyjnej, czyli cofnięcia zgody na działanie TFI, Komisja nadała rygor natychmiastowej wykonalności.

Naruszenia ustalone przez Komisję związane były z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ.

"Komisja ustaliła, że towarzystwo nie wykonywało bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy, przez co nie zostały zidentyfikowane i wyeliminowane przez Towarzystwo istotne nieprawidłowości zaistniałe w toku wykonywania powierzonych czynności. Towarzystwo świadomie i trwale akceptowało wykonywanie przez podmiot zarządzający portfelami czynności zarządzania w sposób naruszający podstawowe zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, jakim są fundusze inwestycyjne" - uzasadnia swoją decyzję KNF. Jak czytamy, Saturn TFI "w odniesieniu do czynności podejmowanych w ramach zarządzania portfelami wierzytelności funduszy przyjęło model postępowania sprowadzający je wyłącznie do wykonywania czynności formalno-administracyjnych związanych z reprezentowaniem funduszy". Do tego Saturn TFI "dopuściło do realizacji procesu zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy w sposób służący doraźnemu interesowi podmiotu zarządzającego, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa określających sposób funkcjonowania funduszy inwestycyjnych".

Jak podaje KNF, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez TFI fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez towarzystwo reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy. Saturn TFI przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw oraz nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem funduszami.

Depozytariusz może reprezentować dany fundusz przez maksymalnie trzy miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu. W tym okresie depozytariusz powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA