REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Lartiq TFI nie zgadza się na karę od KNF

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Lartiq TFI (d. Trigon TFI) karę 400 tys. zł za naruszenie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych. Z kolei Lartiq TFI kwestionuje w całości zasadność zarzutów KNF.
Foto: parkiet.com

Jak wyjaśnia KNF, kara wynika z naruszenia przez Trigon XXII FIZ (art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 oraz art. 145 ust.) ustawy o funduszach inwestycyjnych "w związku z objęciem przez Trigon XXII FIZ akcji serii I, akcji serii J oraz akcji serii K towarzystwa". W jednym ze wspomnianych artykułów mowa jest o zakazie lokowania przez fundusze inwestycyjne aktywów funduszu w papiery wartościowe towarzystwa będącego organem tego funduszu. KNF wskazuje na konflikt interesu, jaki zaszedł w tym przypadku. W drugim chodzi zaś o przekroczenie limitów inwestycyjnych, które dla papierów jednego podmiotu wynoszą 20 proc. aktywów funduszu. "Ustawodawca uznał za niedopuszczalną sytuację, w której papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, stanowią więcej niż 20 proc. wartości aktywów funduszu. Powołany przepis, za wyjątkiem funduszu sekurytyzacyjnego, nie przewiduje żadnych odstępstw od omawianego zakazu" - podkreśla KNF.

Zdanie zarządu Lartiq TFI jest inne. „Stanowisko KNF przedstawione w komunikacie z 26 kwietnia 2019 r. wskazuje, że KNF nakładając na towarzystwo karę pieniężną w istocie rzeczy zakwestionowała wieloletnią praktykę polskiego rynku kapitałowego polegającą na tworzeniu dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych uznając, że zarządzanie takimi funduszami powoduje działanie w ramach konfliktu interesów" – czytamy w oświadczeniu. „Z komunikatu wynika, że KNF zarzuciła towarzystwu naruszenie limitów inwestycyjnych podczas trwania 3-letniego, ustawowego okresu przejściowego, w którym ustawodawca wyraźnie zezwala funduszom inwestycyjnym zamkniętym dopasować strukturę portfela inwestycyjnego do przewidzianych limitów inwestycyjnych. W przypadku towarzystwa wskazany okres przejściowy jeszcze biegnie. Stanowisko KNF w istocie rzeczy prowadzi do wniosku, że portfele inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych natychmiast po utworzeniu funduszy powinny być w pełni zdywersyfikowane, co nie znajduje oparcia w przepisach prawa oraz jest sprzeczne z wieloletnią praktyką rynkową" – twierdzi Lartiq TFI. Towarzystwo kwestionuje w całości zasadność zarzutów stawianych przez KNF i „będzie wnosiło właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF"

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosił 5 mln zł – podaje KNF.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA