Fundusze inwestycyjne TFI

Jeśli teraz inwestować, to z odwagą

Szansa na odreagowanie gospodarcze w tym roku cały czas tworzy zdaniem zarządzających okazję do zysków z rynków akcji. Dlatego powinny one stanowić przynajmniej część portfela.
Foto: Adobestock

Po raz kolejny publikujemy propozycje zarządzających, których zadaniem było wskazać optymalny fundusz na kolejne miesiące. Co ciekawe, w polecanych funduszach przez przedstawicieli TFI tym razem znów nie znajdziemy funduszy dłużnych, które pozostają najpopularniejszymi rozwiązaniami wśród klientów.

Druga połowa roku 2020 przyniosła kontynuację zwyżek na rynkach akcji oraz umocnienie krajowego rynku długu. Szczególnie udany był ostatni kwartał. Żeby stracić na inwestycji w fundusz, czy to akcji czy dłużny, trzeba było mieć wyjątkowego pecha. Już w połowie roku z propozycji zarządzających wypadły jednak fundusze dłużne ze względu na niskie stopy procentowe i brak realnych zysków w zestawieniu z inflacją. Co prawda końcówka roku była i tu bardzo udana (fundusze obligacji skarbowych długoterminowych zarobiły w 2020 r. średnio 6 proc.), jednak na dużo więcej można było liczyć w bardziej ryzykownych strategiach.

Zarządzający radzą zaryzykować także teraz. Dlatego aż sześć z dziesięciu funduszy na I półrocze nowego roku to typowe fundusze akcji, głównie rynków zagranicznych. Do tego dochodzą strategie oparte na rynku surowców (akcji spółek wydobywczych) czy też bardziej elastyczne produkty, czyli fundusze absolutnej stopy zwrotu. Niestety, jak dotąd większość klientów funduszy wybiera produkty bezpieczne, oparte tylko na obligacjach. Choć akurat w grudniu wyraźnym zainteresowaniem cieszyły się także fundusze akcji rynków zagranicznych.

Artur Włoch

członek zarządu, Alior TFI

wskazany fundusz:

Alior Stabilny na Przyszłość

grupa: mieszany polski stabilnego wzrostu

W I połowie 2021 r. najlepsze perspektywy widzimy dla funduszu Alior Stabilny na Przyszłość. Jest to fundusz z grupy mieszanych polskich stabilnego wzrostu, w którym inwestycje w akcje stanowią około jednej trzeciej portfela. Uważamy, że w obecnym otoczeniu – perspektywa powoli wygasającej za sprawą powszechnych szczepień pandemii i stopniowej odbudowy globalnej gospodarki w kolejnych kwartałach – to właśnie inwestycje w akcje powinny przynieść najlepsze wyniki. W szczególności dostrzegamy duży potencjał w akcjach krajowych i spółkach z Europy Środkowo-Wschodniej, które wciąż są relatywnie tanie w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Z uwagi na bardzo niską rentowność obligacji na całym świecie osiągnięcie wysokich stóp zwrotu wyłącznie w oparciu o instrumenty dłużne może okazać się niemożliwe, w związku z czym inwestorzy będą musieli uwzględnić w swoich portfelach większy komponent akcji i zaakceptować związane z tym wyższe ryzyko i zmienność wyników.

ADAM ŁUKOJĆ

zarządzający,

TFI Allianz Polska

wskazany fundusz: Allianz Akcji Rynku Złota

grupa: rynek surowców

– metale szlachetne

Jeśli w najbliższych miesiącach na świecie stopy procentowe nie będą podnoszone, a inflacja będzie coraz wyższa, to realne stopy procentowe będą spadały. Niższe stopy procentowe oznaczają zwykle coraz większą atrakcyjność złota jako inwestycji. Z kolei wzrost cen złota powinien prowadzić do wzrostu kursów akcji spółek wydobywających złoto. W takie akcje inwestuje wskazany fundusz.

SEBASTIAN LINSKI

zarządzający, dyrektor akcji zagranicznych, AXA TFI

wskazany fundusz: AXA Selective Equity

grupa: akcje globalnych rynków rozwiniętych

W roku 2021 w dalszym ciągu rekomendujemy fundusz AXA Selective Equity, który był naszym wyborem również w poprzednim roku. Dzięki elastycznej i niebenchmarkowej strategii fundusz jest w stanie bardzo dynamicznie dostosowywać się do panujących warunków rynkowych. Poradził sobie bardzo dobrze zarówno w sytuacji, gdy w Europie i USA wprowadzane były restrykcyjne lockdowny w I półroczu 2020 r. i na topie były tak zwane spółki Covid-proof, a także po informacjach o skutecznej szczepionce przeciw koronawirusowi w ostatnich dwóch miesiącach roku, gdy górą były spółki „starej ekonomii", które były głównymi poszkodowanymi wcześniejszych restrykcji. Pozwala to oczekiwać, że i w tym roku jego wyniki powinny być zadowalające na tle szerokiego rynku akcji, niezależnie od przeważających nastrojów.

Piotr Rojda

zarządzający, Caspar AM

wskazany fundusz: Caspar Globalny

grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych

Trendy technologiczne, które obserwowaliśmy w roku 2020, takie jak migracja do chmury, oprogramowanie jako usługa (SaaS), rozwój e-commerce, będą kontynuowane. Dodatkowo w mojej ocenie w 2021 r. przyspieszy rozwój big data, AI/ML i internetu rzeczy (IoT). W tym roku warto też zwrócić uwagę na rozwój zielonej energii i samochodów elektrycznych, którym powinna sprzyjać wygrana Joe Bidena. Lepsze zrozumienie DNA pozwala na rozwój nowych narzędzi diagnostycznych i przede wszystkim leków, działających precyzyjnie na konkretne mutacje powodujące daną chorobę. Rok 2021 powinien przynieść postępy w płynnej biopsji, jeśli chodzi o bardzo wczesne wykrywanie nowotworów oraz rozwój terapii opartych o modyfikację genów. Caspar Globalny będzie korzystał na wszystkich tych trendach.

Zbigniew Jakubowski

wiceprezes, Generali Investments TFI

wskazany fundusz: Generali Akcje Wzrostu

grupa: akcje polskie uniwersalne

W związku z tym, że uważamy polski rynek akcji za atrakcyjny w 2021 r., polecamy wybór funduszu, który w różnych perspektywach inwestycyjnych radzi sobie swobodnie z pobijaniem benchmarku (w przypadku Generali Akcji Wzrostu jest to WIG) oraz powtarzalnie plasuje się w czołówce danej klasy produktów. Generali Akcji Wzrostu to fundusz posiadający wiarygodną historię pobijania WIG w krótkiej (1 rok), średniej (3 lata), jak i długiej, bo pięcio- czy dziesięcioletniej perspektywie.

Krzysztof Kamiński

członek zarządu,

Millennium TFI

wskazany fundusz: Millennium Dynamicznych Spółek

grupa: akcje polskich małych i średnich spółek

Zakładamy, że będzie rozgrywany scenariusz pod mocne odbicie w gospodarce, dla którego paliwem będzie nadzieja, że szczepionki zakończą problem pandemii, kontynuacja programów stymulacyjnych oraz niskie stopy procentowe. Bardzo niskie stopy procentowe będą sprzyjały zmniejszaniu kosztów w przedsiębiorstwach, a inwestorów niemal zmuszały do przenoszenia oszczędności z lokat i obligacji do innych klas aktywów, głównie do akcji.

Rekomendujemy więc nasz fundusz Millennium Dynamicznych Spółek. Wyceny polskich akcji nie są tak wysokie jak za granicą, a dodatkowo można jeszcze liczyć na środki z PPK, które w tym roku powinny płynąć większym strumieniem dzięki zakończeniu kolejnych etapów reformy. Do tego rynkowi akcji w Polsce powinno jeszcze sprzyjać pozytywne nastawienie analityków do rynków wschodzących, jakie obecnie obserwujemy.

Mikołaj Raczyński

dyrektor ds. zarządzania funduszami,

Noble Funds TFI

wskazany fundusz: Noble Fund Emerytalny

grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu

Nadal warto stawiać na produkty z ekspozycją na rynek akcji, jednak z wyższą dywersyfikacją i odpowiednio skonstruowaną częścią dłużną. Na I półrocze 2021 r. wybieramy więc Noble Fund Emerytalny. Otrzymujemy tutaj ekspozycję na rynek obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych oraz umiarkowaną ekspozycję na rynek akcji, obecnie głównie w obszarze akcji zagranicznych. Portfel funduszu skonstruowany jest w taki sposób, aby zapewniać ekspozycję na oczekiwane przez nas silne ożywienie gospodarcze oraz kilka trendów strukturalnych, jak inwestowanie ESG. Ryzyko ograniczane jest natomiast poprzez inwestycje w skarbowe obligacje długoterminowe.

Paweł Sugalski

zarządzający, Rockbridge TFI

wskazany fundusz: Rockbridge Gier i Innowacji

grupa: akcje polskie sektorowe

Niezmiennie uważamy, że Rockbridge Gier i Innowacji po spektakularnych wynikach ubiegłego roku będzie w stanie wyróżnić się na tle lokalnej konkurencji również w najbliższych miesiącach. Struktura portfela zmieniła się istotnie, jeśli chodzi o spółki notowane na rynku NewConnect. Podchodzimy bardzo ostrożnie do tego rynku w 2021 r., śledząc bieżące i historyczne wiadomości z (ciągle) największej spółki z NCIndex i staramy się dobierać do portfela jedynie akcje firm, które zapowiedziały już przejście na główny rynek w tym roku. Udział pozostałych spółek z NewConnect w naszym portfelu systematycznie spada i stanowi obecnie mniej niż 15 proc. portfela. Trzon portfela ciągle stanowią gry, natomiast selekcyjnie widzimy również okazje w biotechnologii, fotowoltaice oraz szeroko pojętych technologiach notowanych na GPW. Dodatkowo fundusz bardzo aktywnie korzysta z wysypu ofert IPO/SPO/ABB w ostatnim czasie.

Sebastian Buczek

prezes, Quercus TFI

wskazany fundusz:

Quercus Global Balanced

grupa: absolutnej

stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz mieszany, o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, ze ścisłą kontrolą ryzyka. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji pomiędzy poszczególne klasy aktywów. Fundusz istnieje od dwóch lat. W 2019 r. osiągnął stopę zwrotu 6,8 proc., a w 2020 r. – 7,6 proc. Zgodnie z najnowszymi danymi analizy.pl, Quercus Global Balanced był jedynym funduszem absolutnej stopy zwrotu ze 100-proc. skutecznością. Przez wszystkie dotychczasowe swoje 12-miesięczne okresy (było ich do tej pory 13) osiągał dodatnią stopę zwrotu. Zakładamy, że w trakcie 2021 r. część środków z depozytów bankowych zacznie przepływać w kierunku już nie tylko funduszy dłużnych, ale również o mieszanej polityce inwestycyjnej. Quercus Global Balanced jest w tej kategorii jednym z najlepszych rozwiązań.

Kamil Sobolewski

główny strateg i zarządzający, Skarbiec TFI

wskazany fundusz:

Skarbiec Nowej Generacji

grupa: akcji globalnych

rynków rozwiniętych

Skarbiec Nowej Generacji inwestuje w spółki, których biznes jest powiązany ze strukturalnymi trendami demograficznymi. Tematy starzejącego się społeczeństwa, wyniszczających chorób cywilizacyjnych, automatyzacji i robotyzacji pracy czy zmieniających się zachowań konsumentów stanowią podstawę procesu selekcji spółek do portfela. Trendy te, silne w przewidywalnej przyszłości, mogą zapewniać dostęp do rentownych i rosnących spółek, które przynoszą wartość dla swoich akcjonariuszy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.