Firmy

GetBack nieprędko wróci do notowań

Będąca w restrukturyzacji windykacyjna spółka przedstawiła harmonogram przekazywania raportów okresowych. Nadrobienie zaległości w ich publikacji konieczne jest do wznowienia notowań.
GetBack Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

GetBack podał, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. przedstawi 30 kwietnia. Spółka zakłada jednak, że nie zdoła opublikować w tym roku raportu za I kwartał 2020 r., termin publikacji poda później. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. opublikuje dopiero 17 grudnia, opóźnienie wynika z planowanej publikacji wcześniejszych zaległych raportów półrocznych. Raport za III kwartał 2021 r. nie zostanie opublikowany w bieżącym roku.

Co z raportami jeszcze za 2020 r.? Ten dotyczący I kwartału 2020 r. nie zostanie przekazany w tym roku, podobnie jak raport za III kwartał 2020 r. GetBack planuje za to opublikować sprawozdanie za I półrocze 2020 r. – ma to nastąpić 29 października bieżącego roku.

Spółka w skonsolidowanym raportach półrocznych przedstawi też raport audytora. Zrezygnowała z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021 r. Zapewnia, że kontynuuje prace mające na celu publikacje zaległych raportów, przy czym szczególny nacisk położono na te sprawozdania finansowe, które są przedmiotem badania przez niezależny podmiot trzeci.

„Emitent, mając na uwadze interes wszystkich interesariuszy, nadał najwyższy priorytet przekazaniu do publicznej wiadomości raportów rocznych. Na dzień publikacji niniejszego raportu emitent nie ma zaległości w tym zakresie, a publikacja raportu za 2020 r. planowana jest w ustawowym terminie. Aktualnie wysiłek organizacyjny został skierowany na przywrócenie terminowej publikacji raportów półrocznych. Emitent zamierza osiągnąć brak zaległości w przekazywaniu raportów półrocznych do końca 2021 r.” – podał GetBack. Dodał, że przyjęty harmonogram działań ma na celu odbudowę zaufania uczestników rynku i potwierdzenie transparentności działań Emitenta.

To oznacza, że w tym roku nie ma co liczyć na wznowienie notowań i handlu akcjami GetBacku. Te są zawieszone od połowy kwietnia 2018 r. Wtedy wyszły na jaw wielkie kłopoty windykatora i pojawiły się informacje wskazujące na podawanie przez ówczesny zarząd nieprawdziwych informacji. Później KNF nie zezwoliła na wznowienie notowań i handlu ze względu na brak publikacji w terminie raportów. Nadzór informował niedawno, że obrót akcjami GetBacku pozostaje zawieszony do czasu uzupełnienia braków przez spółkę.

GetBack wskazuje jednocześnie, że w procesie przygotowywania raportów okresowych nadal napotyka szereg trudności, z których najistotniejszym jest brak zamknięcia ksiąg rachunkowych części zależnych funduszy inwestycyjnych w związku z brakiem zaudytowanych sprawozdań finansowych tychże. „Ze względu na prawną specyfikę działalności funduszy inwestycyjnych emitent będąc podmiotem dominującym względem funduszy ma ograniczone możliwości wpływania na procesy księgowe, sprawozdawcze oraz wyceny certyfikatów inwestycyjnych. W efekcie konieczne jest stosowanie dodatkowych, pracochłonnych procedur w celu uzyskania rzetelnego obrazu sytuacji finansowej emitenta” – podał windykator.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.