REKLAMA
REKLAMA

Finanse

KNF wysłucha, ale nie odpowie

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zaprzestaje udzielania odpowiedzi na przesyłane, przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego czyli m.in. inwestorów indywidualnych, informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych. Jednocześnie jednak nadzór podkreślił, że informacje te nadal będą wykorzystywane w codziennej pracy Komisji.
Foto: parkiet.com

„Jednym z najcenniejszych źródeł pozyskiwania informacji nadzorczej o potencjalnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych są informacje przekazywane przez klientów tych podmiotów. Dla Komisji Nadzoru Finansowego bardzo ważne jest, aby nieprofesjonalni uczestnicy rynku finansowego informowali organ nadzoru o potencjalnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych, bowiem identyfikacja i eliminacja niewłaściwych praktyk rynkowych ogranicza ryzyka funkcjonowania podmiotów nadzorowanych. Stąd niezmiernie cenne są wszystkie zgłoszenia otrzymywane od nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego i UKNF zachęca do przesyłania wszelkich informacji o potencjalnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych" – czytamy w komunikacie jaki został opublikowany w piątek na stronie Komisji.

Nadzór podkreślił także, że informacje, jakie trafiają do Komisji są każdorazowo analizowane i weryfikowane. „Służą one do badania i oceny poprawności działania podmiotów nadzorowanych, w szczególności identyfikacji przypadków naruszenia przepisów prawa lub stosowania praktyk mogących rodzić negatywne konsekwencje dla szerokiego grona odbiorców usług finansowych. Natomiast w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości w działalności podmiotu nadzorowanego, gromadzone informacje stanowią podstawę do podejmowania odpowiednich systemowych działań nadzorczych, mających na celu wyeliminowanie tych praktyk oraz odpowiednie kształtowanie rynku w przyszłości" – argumentuje Komisja.

I chociaż Komisja podkreśla wartość informacji to zaznacza, że nie będzie prowadziła już z osobami przesyłającymi tego typu informacje, chyba, że w toku prowadzonych działań konieczne będzie uzyskanie od tych osób dodatkowych informacji lub dokumentów. Jak podkreśla Komisja, w związku z brakiem ustawowych uprawnień, nie może ona rozpatrywać zgłaszanych zarzutów i zajmować stanowiska w indywidualnych sprawach zgłaszanych przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Podobnie, z uwagi na brak uprawnień, KNF nie wydaje opinii prawnych ani nie świadczy pomocy prawnej na potrzeby odbiorców usług finansowych w zakresie zgłaszanych przez nich problemów.

„Działania podejmowane przez KNF w stosunku do podmiotów nadzorowanych nie mają bezpośredniego wpływu na rozstrzygnięcie spraw indywidualnych. KNF nie może przekazywać osobom zgłaszającym nieprawidłowości informacji o podejmowanych konkretnych działaniach ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Ponadto osoby te nie są stronami postępowań prowadzonych przez organ nadzoru wobec podmiotów nadzorowanych. Dlatego dotychczas w przesyłanych do nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego pismach, stanowiących odpowiedź na przekazane przez nich informacje, wskazywano przede wszystkim kompetencje organu nadzoru, sposób wykorzystywania przez KNF otrzymywanych informacji oraz instytucje, do których klient podmiotu nadzorowanego może zwrócić się w swojej sprawie. Organ nadzoru dostrzega, że przesyłane odpowiedzi, bez rozstrzygnięcia indywidualnie zgłoszonej sprawy, nie są oczekiwanym przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego rozwiązaniem problemu, nawet w przypadku wskazywania właściwych dla danej sprawy przepisów prawa" – czytamy w komunikacie Komisji.

KNF podkreśla jednak, że nieprofesjonalni uczestnicy rynku nie są pozostawieni sami sobie i mogą szukać pomocy i informacji prawnej wśród innych działających na rynku instytucjach.

„Przede wszystkim wskazać należy Rzecznika Finansowego, który jest organem uprawnionym do występowania do podmiotów rynku finansowego w indywidualnych sprawach klientów tych podmiotów. Jest to organ państwowy dedykowany do wykonywania zadań w zakresie reprezentowania interesów klientów podmiotów rynku finansowego poprzez rozpatrywanie indywidualnych skarg klientów rynku finansowego i stanowi szczególnego rodzaju instancję odwoławczą w trybie rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Ponadto Rzecznik Finansowy prowadzi eksperckie dyżury telefoniczne z zakresu prawa bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego" – wskazuje KNF.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA