Energetyka

Polska zobowiązana do zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów

Podnoszone przez Czechy zarzuty, dotyczące stanu faktycznego i prawnego, uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych - uznał TSUE.
Foto: Bloomberg

Jak informuje Trybunał, kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się na terytorium Polski w pobliżu granicy z Czechami i Niemcami. W 1994 r. polskie organy udzieliły PGE Elektrownia Bełchatów,  obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, koncesji na prowadzenie działalności wydobywczej w tej kopalni do 30 kwietnia 2020 r. Termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego może zostać jednokrotnie wydłużony do sześciu lat, bez przeprowadzania jakiejkolwiek oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli wydłużenie to jest uzasadnione racjonalną gospodarką złożem oraz nie wiąże się z rozszerzeniem zakresu koncesji. TSUE podkreśla, że 24 października 2019 r. operator złożył wniosek o wydłużenie terminu obowiązywania tej koncesji o sześć  lat.  21 stycznia 2020 r. Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we Wrocławiu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów do 2044 r., a 23 stycznia 2020 r. nadał jej  rygor  natychmiastowej  wykonalności. W dniu  24 stycznia 2020 r. operator dołączył  tę  decyzję  do  swego  wniosku o wydłużenie  terminu  obowiązywania koncesji  wydobywczej z 2019 r. Decyzją z dnia 20 marca 2020 r. polski minister klimatu udzielił koncesji na wydobywanie węgla brunatnego do 2026 r.

„Stwierdziwszy,  że  udzielając  tej  koncesji  Polska  dopuściła  się  szeregu  naruszeń  prawa  Unii, Czechy wniosły w dniu  30 września 2020 r. sprawę do Komisji Europejskiej. W dniu  17 grudnia 2020 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię, w której zarzuciła Polsce szereg naruszeń prawa Unii. Komisja uznała w szczególności, że przyjmując przepis pozwalający na przedłużenie do sześciu lat  obowiązywania  koncesji  na  wydobywanie  węgla  brunatnego  bez  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko,  państwo  to  naruszyło  dyrektywę w sprawie   oceny   skutków wywieranych  przez  niektóre  przedsięwzięcia  publiczne i prywatne  na  środowisko. Uznawszy, że Polska  dopuściła  się  naruszenia  prawa  Unii,  Czechy wniosły w dniu  26 lutego 2021 r. skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W oczekiwaniu na wydanie przez Trybunał wyroku kończącego postepowanie, Czechy zwróciły się  do  Trybunału w ramach  postępowania w przedmiocie środków  tymczasowych o nakazanie  Polsce  niezwłocznego  zaprzestania  wydobywania  węgla brunatnego w kopalni Turów" - czytamy w komunikacie prasowym TSUE. W  wydanym  dzisiaj postanowieniu wiceprezes  Trybunału, Rosario Silva   de   Lapuerta  uwzględniła wniosek Czech do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku.

Działalność kopalni Turów już od dłuższego czasu wywołuje coraz sprzeciw ekologów, ale też Niemców i wspomnianych już Czechów. Jak informowaliśmy, na dniach spodziewana była  decyzja TSUE dotycząca wniosku Czechów o zastosowanie środka tymczasowego w postaci natychmiastowego zamknięcia kopalni.

Poprosiliśmy PGE o komentarz. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.