Banki

Wyniki Getinu znowu obciążone

Kolejny raz Getin Noble Bank dokona odpisów, które uderzą w jego wyniki i kapitały.
Foto: AFP

Getin Noble Bank poinformował, że w trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok (bank poda raport dopiero w piątek, 26 kwietnia) stwierdzono czynniki mające łącznie istotny wpływ na jego skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe oraz kapitały.

Pierwszy problem to odpisy na inwestycje kapitałowe w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów w ich wynikach, które obniżą rezultat finansowy brutto Getinu za IV kwartał 2018 r. o 72 mln zł.

Poza tym – z uwagi na przygotowania do połączenia z Idea Bankiem, dokonano odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln zł dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych Getinu z lat poprzednich. Kwota rozwiązanego aktywa pomniejszy wynik finansowy netto banku oraz zaprzestanie rozpoznawania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do ujemnej wyceny posiadanego pakietu akcji Idea Banku (wpłynie to na zmniejszenie kapitałów własnych o 27 mln zł).

Dokonano także odpisu w związku z aktualnie obserwowanymi praktykami rynkowymi w zakresie odraczania kosztów sprzedaży umów rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych oraz interpretacjami do obowiązujących przepisów sprawozdawczości finansowej, która zmienia sposób ujęcia kosztów ponoszonych za sprzedaż rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych. W efekcie kapitały własne Getinu zmniejszą się o 32 mln zł.

Getin Noble podaje, że dane te finansowe mają charakter szacunkowy i są jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora. Analitycy prognozowali pod koniec stycznia, że Getin Noble Bank miał w IV kwartale 2018 r. 58 mln zł straty netto (przedział od –38 do –74 mln zł) w porównaniu do 14 mln zł straty w III kwartale 2018 r. i 336 mln zł straty w IV kwartale 2017 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.