Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
ATC CARGO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 28 czerwca 2024 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku (dalej: ZWZ), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1) Akcjonariusz: Wiktor Bąk
Liczba akcji biorących udział w ZWZ – 1.250.000 zdematerializowanych akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 2.500.000 głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów – 25,9580 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 30.5387 %

2) Akcjonariusz: Marcin Karczewski
Liczba akcji biorących udział w ZWZ:
- 500.000 zdematerializowanych akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu,
- 241.946 zdematerializowanych akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych
Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 1.241.946 głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów – 12,8953 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 15,1710 %

3) Akcjonariusz: WBW Invest Ignasiak, Szczegodziński S.K.A. Liczba akcji biorących udział w ZWZ:
- 1.250.000 zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu
- 801.898 zdematerializowanych akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych
Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 3.301.898 głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów – 34,2842 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 40,3343 %

4) Akcjonariusz: Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
Liczba akcji biorących udział w ZWZ – 656.021 akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 656.021 głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów – 6,8116 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 8,0136 %

5) Akcjonariusz: Dariusz Zimny
Liczba akcji biorących udział w ZWZ – 466.478 akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 466.478 głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów – 4,8435 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,6982 %

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące Spółkę:
· Marcin Karczewski - Prezes Zarządu
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis