Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Projekt_uchwaly_FGP_Venture.pdfProjekt uchwały - FGP Venture

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-26
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 r. Submission of a draft resolution by a shareholder to the Ordinary General Meeting on June 28,2024.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2024 z dnia 29 maja 2024 roku w przedmiocie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. („ZWZ”) wraz z projektami uchwał informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - FGP Venture sp. z o.o. („Akcjonariusz”), w trybie art. 401§4 KSH, zgłoszenie projektu uchwały w ramach punktu nr 8 lit. i) porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części.

Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company", “Issuer") registered in Wroclaw with reference to current report No. 23/2024 of May 29, 2024 regarding the announcement of convening the Ordinary General Meeting for June 28, 2024 ("AGM") together with draft resolutions informs that today it received from the authorized shareholder - FGP Venture sp. z o.o. (“Shareholder”), pursuant to Art. 401§4 of the Commercial Companies Code, submitting a draft resolution under point no. 8 letter i) the agenda regarding the adoption of a resolution on amending the Company's Articles of Association by authorizing the Company's Executive Board to increase the Company's share capital within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive right of the Company's shareholders in whole or in part.

The draft resolution submitted by the Shareholder is attached to this current report.
Załączniki
Plik Opis
Projekt_uchwaly_FGP_Venture.pdf
Projekt_uchwaly_FGP_Venture.pdf
Projekt uchwały - FGP Venture

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-26 Łukasz Socha Członek Zarządu
2024-06-26 Katarzyna Graczyk Prokurent
20240626_123528_1283010308_Projekt_uchwaly_FGP_Venture.pdf