KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2022
Data sporządzenia:2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 20 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hornówku, przy ul. Księdza Aleksandra Fedorowicza 17, 05-080 Hornówek. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z załącznikiem, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
Załączniki
PlikOpis
01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PLW_S.A_20052022.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. za rok obrotowy 2021 r.
02_PLW_ZWZ_2021_Projekty_uchwał_20052022.pdfTreść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
02_zał_PLAYWAY_POLITYKA WYNAGRODZEŃ Zarządu i RN_20052022_cln.pdfZałącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
03_PLW sprawozdanie wynagrodzenia_2021_19052022.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2021 r.
04_PLW RN sprawozdanie z działalności za 2021_19052022.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska76 paw. 6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu
01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PLW_S.A_20052022.pdf

02_PLW_ZWZ_2021_Projekty_uchwał_20052022.pdf

02_zał_PLAYWAY_POLITYKA WYNAGRODZEŃ Zarządu i RN_20052022_cln.pdf

03_PLW sprawozdanie wynagrodzenia_2021_19052022.pdf

04_PLW RN sprawozdanie z działalności za 2021_19052022.pdf