Swoją decyzję analitycy EuroRatingu uzasadnili spodziewanymi skutkami mającego nastąpić przejęcia podstawowej działalności bankowej oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych kredytodawcy przez Alior Bank. W raporcie wskazują, że po tej transakcji aktywa BPH będą składały się wyłącznie z należności  z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych, którymi zgodnie z ustaleniami ma administrować Alior.

„Przytłaczająca większość (ponad 80%) kredytów hipotecznych znajdujących się w portfelu Banku BPH stanowią kredyty denominowane we franku szwajcarskim. Jakość aktywów banku będzie więc w bardzo wysokim stopniu uzależniona od wahań kursów walut" – wskazali w komentarzu.

Ponadto, jak zaznaczyli, wysokie jest prawdopodobieństwo wprowadzenia niekorzystnych dla banków regulacji dotyczących  przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych. „Jakkolwiek ostateczna ich forma i termin wejścia życie nie są jeszcze znane, to według agencji należy spodziewać się, że banki najmocniej zaangażowane w kredyty walutowe mogą ponieść z tego tytułu bardzo wysokie straty, które mogą skutkować problemami ze spełnieniem wymogów kapitałowych i tym samym wystąpieniem konieczności znacznego dokapitalizowania" – napisano w komunikacie. Z tego powodu Eurorating utrzymał negatywną perspektywę ratingu.